Mësimdhënës/e për lëndën TIK

kacanik 150x150 e1620113906267
Komuna Kaçanik
Publikuar
28/02/2022
Skadon
14/03/2022
Lokacioni
Kaçanik
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008268
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 28/01/2022
Afati për aplikim: 28/02/2022 - 14/03/2022

Komuna e Kaçanikut në mbështetje të nenit 67 dhe 68 të Ligjit Nr.06JL-114 për zyrtarët publikë, nenit 8 të Ligjit të punës Nr.03L-212, nenit 35 të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës Nr. 041L-032, nenit 5 pika(c) të Ligjit për arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr. 031L-068, Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr. 0772017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr. 0592021, për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm më datë 28.01.2022 rishpallë:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS NË SHËRBIMIN PUBLIK

Titulli i vendit të punës: Mësimdhënës për lëndën TIK
Nr. i pozitave: Një (1) pozitë me afat të pacaktuar
Drejtoria: Drejtoria për arsim dhe kulturë
Njësia) sektori: SHFMU “ Emin Duraku” në Kaçanik
Koeficienti Grada: A - 42111

Përshkrimi i përgjithshëm i detyrave të punës

 • Të realizojë plan programin mësimor për vendin përkatës të punës, në harmoni me legjislacionin në fuqi që rregullojnë fushat përkatëse për vendin e tijfsaj të punës
 • Të zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale në procesin e mësimdhënies
 • Të përgatisë me rregull planin mësimor në përputhje me Kurrikulën Bërthamë
 • Të zbatojë metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të vlerësimit në përputhje me udhëzimet kurrikulare
 • Të mbajë ditarin personal të vlerësimit të nxënësve
 • Të marrë pjesë aktive në organizimet jashtë mësimore me nxënës dhe të kryejë me përgjegjësi ekskursionet me nxënës brenda dhe jashtë vendit, sipas udhëzimeve të drejtorit të Shkollës
 • Të respektojë autoritetin e drejtpërdrejtë të zyrtarit të cilit i raporton dhe t'i kryejë detyrat që mund t'ia caktojë aifajo. Detyrat e punës duhet të jenë në harmoni me legjislacionin në fuqi.

Kerkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publikë jane

 • Të jetë shtetas i Republik të vepruar, të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare në pajtim me Ligjin për gjuhët, të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse, të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje, të mos ketë në fuqi asnjë masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji.

Përveç kushteve të përgjithshme të cekura më lartë kandidatët duhet t'i plotësojnë edhe këto kërkesa:

Për vendet e punës mësimdhënës, kërkohet përgatitja përkatëse profesionale sipas Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr. 0592021, për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm

Formularët e aplikimit mund të merren në linkun konkursi.rks-gov.net dhe web-faqen komunale si dhe në Qendrën për shërbim me qytetar, kati përdhesë ku edhe dorëzohen.

Vërejtje: Plotësimi i pozitave të publikuara për Mësimdhënë 8 cilat do të jenë të lira gjatë vitit 2022, do të bëhet varësisht prej pozitave që do të lirohen nga sistemi arsimor për shkak të pensionimit apo në raste tjera të përcaktura me ligj.

Afati për pranimin e aplikacioneve është 15 ditë duke filluar prej datës 28.02.2022 deri më
14.03.2022

Së bashku me aplikacionin kandidatët duhet të bashkangjitin edhe dokumentacionin si në vijim:

 1. Kopjen e vërtetuar të Diplomës, për nivelin përkatës të kualifikimit dhe nostrifikim I diplomës nëse është marrë jashtë shtetit
 2. Kopja e letërnjoftimit, ekstraktin e lindjes,
 3. dëshminë se nuk është nën hetime
 4. Dëshminë shëndetësore (pas përzgjedhjes )
 5. Dëshminë për përvojën e punës në procesin edukativo-arsimor nëse ka (nuk është obligative):

Pas vlerësimit të kandidatëve Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore publikon listen e kandidatëve fitues në linkun konkursi.tks-gov.net  dhe web-faqen komunale

“Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil dhe publik të Kosovës. siç specifikohet në Ligj”:

“Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen”,

Të gjitha dokumentet e dorëzuara siç kërkohen nga shpallja e konkurimit, kandidati, përmes aplikacionit, vetdeklaron se janë të vërteta dhe mban përgjegjësi për vërtetësinë e tyre. Deklarimi i rrejshëm paraqet shkak për përjashtimin nga procedura e pranimit.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listen e ngushtë do të kontaktohen. Për çdo informacion kandidatët mund të kontaktojnë zyrën e personelit.

Shpalljet e ngjashme

Mësimdhënës/e   Deçan
19/05/2022
19/05/2022
18/05/2022