Mësimdhënës/e për lëndën e tekstilit

komuna e vushtrrise e1623918908434
Komuna Vushtrri
Publikuar
28/04/2022
Skadon
12/05/2022
Lokacioni
Vushtrri
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008707
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 28/03/2022
Afati për aplikim: 28/04/2022 - 12/05/2022

Nё bazë tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, neni 67, 68 dhe 69, Ligjit për Arsimin në  Komuna të Republikës së Kosovës Nr.03/L-068, Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën  e Kosovës Nr.04/L-032, nё bazë tё Udhëzimit Administrativ (MASHT) nr.05/2015 për Normativin  për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ 07/2017 për  Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Komuna e Vushtrrisë, rishpall: 

KONKURS
Për plotësimin e vendit të lirë të punës

Institucioni: Komuna e Vushtrrisë;
Drejtoria: Drejtoria e Arsimit; 

Titulli i vendit të punës: 

 1. Mësimdhënës për lëndën e tekstilit në Shkollën e Mesme Profesionale – SHMP “Bahri  Haxha” në Vushtrri, një (1 ) pozitë. 

Numri i Pozitave: Një (1);
Lloji i Pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik;
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Institucionit;
Grada/Koeficienti: Koeficienti – A-459/1;
Orët e punës: 20 orë në javë;
Periudha e Kontratës: Në kohë të pacaktuar;
Kohëzgjatja e punës provuese: Gjashtë (6) muaj; 

Detyrat Kryesore:  

 1. Punë kryesi është i obliguar ta realizojë plan programin mësimor për vendin përkatës të punës  duke u bazuar në Ligjin mbi Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe në aktet e  tjera nënligjore, të cilat i rregullojnë fushat përkatëse relevante për vendin e tij/saj të punës;
 2. Të zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale në procesin e  mësimdhënies; 
 3. Të përgatisë me rregull planin mësimor vjetor, mujor dhe ditor, në përputhje me korrikulën, e  në pajtim me kërkesat për përshtatjen e mësimdhënies, aftësive dhe prirjeve individuale të çdo  nxënësi; 
 4. Të ketë njohuri për një repertor të gjerë të stileve mësimore dhe të jetë në gjendje ti aplikojë ato  që më së miri i përgjigjen situatës në klasë; 
 5. T'i shfrytëzoj në mënyrë efektive resurset që i ka në dispozicion;  
 6. Të planifikoj, të udhëheqë dhe të vëzhgoj nxënien dhe sjelljen e secilit nxënës;
 7. Të zbatoj metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të vlerësimit në përputhje me udhëzimet  kurrikulare;
 8. Të krijojë një atmosferë pune dhe disipline, pa përdorur metoda ndëshkimi ose forma të  ndryshme të poshtërimit ndaj nxënësve; 
 9. Të kontrolloj me rregull dhe të mbajë evidencë për suksesin dhe progresin individual të secilit  nxënës si dhe të jetë në gjendje t'i raportoj prindit apo kujdestarit të fëmijës drejt për progresin e  arritur të nxënësit sipas kërkesës; 
 10. Të zgjoj të nxënësit kureshtjen për të nxënë dhe ti inkuadrojë ata të nxënë në mënyrë të  pavarur; 
 11. Të kujdeset për zhvillim të vazhdueshëm profesional individual sipas planit të paraparë dhe të  kujdeset për realizimin e planifikimit; 
 12. Të jetë në komunikim të vazhdueshëm me familjen e çdo nxënësi duke realizuar takime  individuale me prindër, kujdestarë të fëmijës; 
 13. T'i ndihmojë kolegët për ngritjen e cilësisë së punës; 
 14. Të mbikëqyrë dhe të udhëzoj nxënësit në procesin mësimor; 
 15. Të marrë pjesë në punën e organeve të shkollës; 
 16. Të marrë pjesë aktive në përgatitjen e programeve dhe evenimenteve në shkollë, kur kërkohet  nga drejtori i shkollës; 
 17. Të marrë pjesë në formë aktive në organizimet jashtë mësimore me nxënës dhe të kryejë me  përgjegjësi ekskursionet me nxënës brenda dhe jashtë vendit, sipas udhëzimeve të drejtorit të  shkollës; 
 18. Të tregoj respekt sjellje kolegjiale dhe jo diskriminuese ndaj bashkëpunëtorëve me të cilët  punon; 
 19. Të respektoj autoritetin e drejtpërdrejt të zyrtarit të cilit i raporton, dhe t'i kryej detyrat që  mund t'i caktoj ai/ajo. Detyrat e punës duhet të jen në harmoni me legjislacionin në fuqi;
 20. Të mos kërkojë apo të pranojë udhëzime lidhur me kryerjen e detyrave të punës nga asnjë  organ tjetër përveç drejtorit të shkollës dhe DKA-së ose personave të caktuar nga ata;
 21. Të mos e shfrytëzoj pozitën e punës për interesa private në dobi të një pale të tretë, përfshirë  edhe familjen, shoqërinë apo rrethin shoqëror. 
 22. Të ushtrojë maturi maksimale lidhur me të gjitha çështjet e punës. Përfshirë ruajtjen e  informatave (nëse nuk janë publike), të cilat lidhen me procesin e punës dhe raporteve të krijuara  prej saj, duke mos komunikuar këto informata me asnjë person fizik dhe juridik, përveç kur  informatat e tilla janë të parapara në kuadër të detyrave sipas kësaj kontrate apo autorizimit nga  zyrtari të cilit i raporton; 
 23. Të mbajë orën e kujdestarisë dhe kujdestarinë ditore; 
 24. I punësuari është i obliguar të respektoj kodin e veshjes dhe të sjelljes, të përcaktuara me  rregulloren e brendshme të shkollës dhe me akte tjera nënligjore; 
 25. I punësuari sipas kësaj kontrate, nuk do të kryej punë apo detyrë tjetër, me orare të plotë, nëse  puna e tillë, bie ndesh me aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore, pa pëlqimin paraprak me shkrim  nga DKA-ja ose përfaqësuesit të saj;  

Kushtet dhe Kualifikimi:  

 • Tё jenë shtetas të Republikës sё Kosovës;
 • Master (MSc) i tekstilit, Inxhinier i diplomuar i tekstilit, Inxhinier i diplomuar i tekstilit drejtimi  i konfeksionit.

Dokumentet e nevojshme: 

 • Ekstrakti i lindjes (kopje); 
 • Diploma e noterizuar e fakultetit – (kopje);
 • Certifikatën nga Gjykata se nuk është nën hetime (origjinali);
 • Letërnjoftimi (kopje) dhe;
 • Certifikata të trajnimeve (kopje).

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 28.04.2022-12.05.2022.

Dokumentacioni dorëzohet në kopje, pasi që i njëjti pas përfundimit të procedurave të rekrutimit  nuk kthehet. 

Tё gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet mund ti marrin në formë fizike në Qendrën për  Shërbim me Qytetarë, apo ti shkarkojnë nga web faqja zyrtare e Komunës së Vushtrrisë  https://kk.rks-gov.net/vushtrri/ dhe portali shtetëror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe tё  plotësuara ti dorëzojnë në Qendrën për Shërbim me Qytetarë nё Komunën e Vushtrrisë.  Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë. 

Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës së Kosovës si dhe në  kolegjet private brenda Republikës së Kosovës e që konkurrojnë për këto pozita, duhet që  diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura (nostrifikuara) nga Ministria e  Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, në pajtim me Udhëzimin Administrativ, nr.12/2018 të datës  10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo  aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit. Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave të të gjitha komuniteteve të Republikës së Kosovës. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta  refuzohen. 

Për çdo paqartësi aplikuesit i drejtohen Njësisë së Burimeve Njerëzore, zyra nr 33 ose në tel  038 200 42 444 

Rezultatet shpallen në web faqen e komunës së Vushtrrisë https://kk.rks-gov.net/vushtrri/ dhe  në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/.

Shpalljet e ngjashme

Mësimdhënës/e   Deçan
19/05/2022
19/05/2022
18/05/2022