Mësimdhënës/e për lëndën e Matematikës

50x50 komuna peje
Komuna Pejë
Publikuar
08/04/2022
Skadon
22/04/2022
Lokacioni
Pejë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008561
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 09/03/2022
Afati për aplikim: 08/04/2022 - 22/04/2022

Nё bazë nenit 67, 68 tё Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, Ligjit Nr.03/L-068 për  Arsimin në Komuna të Republikës së Kosovës, Ligjit Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar  në Republikën e Kosovës, nё bazë tё Udhëzimit Administrativ (MASHT) nr.05/2021 për  Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm si dhe në bazë të  Udhëzimit Administrativ 07/2017 për Rregullimin Procedurave të Konkursit në Sektorin  Publik, Komuna e Pejës, shpall: 

KO N K U R S
Për plotësimin e vendit të lirë të punës 

Institucioni: Komuna e Pejës
Drejtoria: Drejtoria e Arsimit; 

Titulli i vendit të punës: 

 • Mësimdhënës/e për lëndën e Matematikës (mësimi në gjuhën boshnjake ) në:  ShMLT ”Shaban Spahija „‟në Pejë

Numri i Pozitave: Një (1);
Orët e punës: 13 orë në javë
Periudha e Kontratës: në afat të caktuar deri më: 30.06.2022 

Lloji i Pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik;
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Institucionit;
Grada-Koeficienti –A-421/1: 

Detyrat Kryesore:  

 • Punëkryesi është i obliguar ta realizojë plan programin mësimor për vendin përkatës të punës  duke u bazuar në Ligjin mbi Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe në aktet e  tjera nënligjore, të cilat i rregullojnë fushat përkatëse relevante për vendin e tij/saj të punës
 • Të zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale në procesin e  mësimdhënies;
 • Të përgatisë me rregull planin mësimor vjetor, mujor dhe ditor, në përputhje me korrikulën, e  në pajtim me kërkesat për përshtatjen e mësimdhënies, aftësive dhe prirjeve individuale të çdo  nxënësi;
 • Të ketë njohuri për një repertor të gjerë të stileve mësimore dhe të jetë në gjendje ti aplikojë  ato që më së miri i përgjigjen situatës në klasë;
 • T'i shfrytëzojnë mënyrë efektive resurset që i ka në dispozicion;  
 • Të planifikoj, të udhëheqë dhe të vëzhgoj nxënien dhe sjelljen e secilit nxënës;
 • Të zbatoj metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të vlerësimit në përputhje me udhëzimet  kurrikulare;
 • Të krijojë një atmosferë pune dhe disipline, pa përdorur metoda ndëshkimi ose forma të  ndryshme të poshtërimit ndaj nxënësve;
 • Të kontrollojmë rregull dhe të mbajë evidencë për suksesin dhe progresin individual të  secilit nxënës si dhe të jetë në gjendje t'i raportoj prindit apo kujdestarit të fëmijës drejt për  progresin e arritur të nxënësit sipas kërkesës;
 • Të zgjoj të nxënësit kureshtjen për të nxënë dhe ti inkuadrojë ata të nxënë në mënyrë të  pavarur;
 • Të kujdeset për zhvillim të vazhdueshëm profesional individual sipas planit të paraparë dhe të  kujdeset për realizimin e planifikimit;
 • Të jetë në komunikim të vazhdueshëm me familjen e çdo nxënësi duke realizuar takime  individuale me prindër, kujdestarë të fëmijës;
 • T'i ndihmojë kolegët për ngritjen e cilësisë së punës;
 • Të mbikëqyrë dhe të udhëzoj nxënësit në procesin mësimor;
 • Të marrë pjesë në punën e organeve të shkollës;
 • Të marrë pjesë aktive në përgatitjen e programeve dhe evenimenteve në shkollë, kur kërkohet  nga drejtori i shkollës;
 • Të marrë pjesë në formë aktive në organizimet jashtë mësimore me nxënës dhe të kryejë me  përgjegjësi ekskursionet me nxënës brenda dhe jashtë vendit, sipas udhëzimeve të drejtorit të  shkollës;
 • Të tregoj respekt sjellje kolegjiale dhe jo diskriminuese ndaj bashkëpunëtorëve me të cilët  punon;
 • Të respektoj autoritetin e drejtpërdrejt të zyrtarit të cilit i raporton, dhe t'i kryej detyrat që  mund t'i caktoj ai/ajo. Detyrat e punës duhet të jen në harmoni me legjislacionin në fuqi;
 • Të mos kërkojë apo të pranojë udhëzime lidhur me kryerjen e detyrave të punës nga asnjë  organ tjetër përveç drejtorit të shkollës dhe DKA-së ose personave të caktuar nga ata;
 • Të mos e shfrytëzoj pozitën e punës për interesa private në dobi të një pale të tretë, përfshirë  edhe familjen, shoqërinë apo rrethin shoqëror.
 • Të ushtrojë maturi maksimale lidhur me të gjitha çështjet e punës. Përfshirë ruajtjen e informatave (nëse nuk janë publike), të cilat lidhen me procesin e punës dhe raporteve të krijuara prej saj, duke mos komunikuar këto informata me asnjë person fizik dhe juridik  përveç kur informatat e tilla janë të parapara në kuadër të detyrave sipas kësaj kontrate apo  autorizimit nga zyrtari të cilit i raporton;
 • Të mbajë orën e kujdestarisë dhe kujdestarinë ditore;
 • I punësuari është i obliguar të respektoj kodin e veshjes dhe të sjelljes, të përcaktuara me  rregulloren e brendshme të shkollës dhe me akte tjera nënligjore;
 • I punësuari sipas kësaj kontrate, nuk do të kryej punë apo detyrë tjetër, me orare tëplotë, nëse  puna e tillë, bie ndesh me aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore, pa pëlqimin paraprak  me shkrim nga DKA-ja ose përfaqësuesit të saj; 

Kushtet dhe Kualifikimi:  

Kriter për pozitën Mësimdhënës/e për lëndën e Matematikës është :

 • Niveli Master Arsimor – Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar  
 • Bachelor katërvjeçar (240 ECTS

Dokumentet e nevojshme: 

 • Ekstrakti i lindjes  
 • Diploma e noterizuar e fakultetit (kopje) 
 • Certifikatën nga Gjykata se nuk është nën hetime(origjinali); 
 • Letërnjoftimi (kopje)dhe; 
 • Certifikata të trajnimeve (kopje). 
 • Dokumentacioni dorëzohet në kopje, pasi që i njëjti pas përfundimit të procedurave të  rekrutimit nuk kthehet.  

Konkursi (afati i aplikimit) mbetet i hapur nga data: 08.04.2022 - 22.04.2022 

Tё gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet mund ti marrin në formë fizike në Drejtorin  Komunale për Arsim në Pejë, apo ti shkarkojnë nga portali shtetëror https://konkursi.rks gov.net/ dhe tё plotësuara ti dorëzojnë në Drejtorin për Arsim. Vetëm kandidatët të cilët i  plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë. Të gjithë  kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës së Kosovës si dhe në kolegjet  private brenda Republikës së Kosovës e që konkurrojnë për këto pozita, duhet që diplomat e  tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura (nostrifikuara) nga Ministria e Arsimit  Shkencës dhe Teknologjisë, në pajtim me Udhëzimin Administrativ, nr.12/2018të datës  10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo  aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit. Mirëpriten  aplikacionet prej meshkujve dhe femrave të të gjitha komuniteteve të Republikës së Kosovës.  Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta  refuzohen. Për çdo paqartësi aplikuesit i drejtohen DKA-së, zyra nr. 33 ose në tel 045 108  914. Rezultatet shpallen në web faqen e komunës së Pejës https://kk.rks-gov.net/pejëi/dhe në  linkun : https://konkursi.rks-gov.net/. 

Shpalljet e ngjashme

Mësimdhënës/e   Deçan
19/05/2022
19/05/2022
18/05/2022