Mësimdhënës/e për Lëndën e Gjuhës Gjermane (2)

rahovec e1601100650626
Komuna e Rahovecit
Publikuar më
06/05/2021
Qyteti
Rahovec
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

RN00006616
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 01/04/2021
Afati për aplikim: 07/05/2021 - 21/05/2021

Në bazë të në nenit 68 të Ligjit Nr. 06L-114 për Zyrtaret Publik, Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, neni 8, Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Nr.04/L-032,të datës 29.08.2011, nenit 34 dhe 35, Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Nr.03/L-068, neni 5,paragrafi c, Udhëzimit Administrativ të MASHT-it. Udhëzimit Administrativ te MASHT-it Nr.10/2018, Për Normativ për Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Drejtoria Komunale e Arsimit në Rahovec shpall:

Konkurs

Për plotësimin e 2 vendeve të lira të punës me kuadër profesional të arsimit,  për vitin shkollor 2020/2021:

  • Mësimdhënës/e për Lëndën e Gjuhës Gjermane

Kushtet për konkurrim:

Për vendin e punës kërkohet kualifikim përkatës profesional sipas U.A.10/2018, Udhëzimi Administrativ për Normativ mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm), ndërsa kualifikimet tjera që nuk janë në përputhje me këtë udhëzim administrativ nuk do të merren në konsideratë.

Dokumentet e nevojshme:

  • Kopjen e diplomës së fakultetit të kryer, të noterizuar,
  • Kopjet e çertifikatave të trajnimeve me bazë në shkollë.
  • Kopjen e ekstraktit të
  • Kopjen e letërnjoftimit.
  • Dëshminë se nuk jeni nën hetime.

Mënyra e aplikimit:

Dokumentacioni i aplikimit, dorëzohet në kopje fizike së bashku me formularin e aplikimit në DKA. Formulari i aplikimit merret /shkarkohet nga linku: https://konkursi.rks-gov.net

Lista Pritëse:

Kandidatët të cilët grumbullojnë më shumë se 59 pikë, hynë në Listën pritëse si kandidat fitues, dhe nëse paraqitet nevoja për ndonjë pozitë të lirë–Mësimdhënës/e për Lëndën e Gjuhës Gjermane, kanë të drejtë të punësohen. Lista pritëse vlen vetëm gjatë vitit 2021.

Themelimi i marrëdhënies së punës:

Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit të kontratës së punës .

Aplikimi në konkurs:

Afati i aplikimit fillon nga data 28.04.2021 dhe zgjat 15 ditë kalendarike dhe atë deri me datë 03.05.2021, deri 17.05.2021 në ora 16:00.

Listime të ngjashme

Shitëse (2)   Prizren e re
05/08/2021
04/08/2021
Mësimdhënës/e (10)   Kaçanik
03/08/2021
Mësimdhënës/e (3)   Kaçanik
03/08/2021
03/08/2021