Mësimdhënës/e për Lëndën e Gjuhës Angleze

rahovec e1601100650626
Komuna Rahovec
Publikuar
28/03/2022
Skadon
06/04/2022
Lokacioni
Rahovec
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008473
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 24/02/2022
Afati për aplikim: 28/03/2022 - 06/04/2022

bazë të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, neni 8, Ligjit për Arsimin parauniversitar Republikën e Kosovës, Nr.04/L-032,të datës 29.08.2011, nenit 34 dhe 35, Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Nr.03/L-068, neni 5,paragrafi c, Udhëzimit Administrativ të MASHT-it. Udhëzimit Administrativ te MASHT it Nr.05/2021, Për Normativ për Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Drejtoria Komunale e Arsimit në Rahovec shpall: 

Konkurs

Për plotësimin e 1 pozite të lirë të punës me kuadër profesional të arsimit, për vitin shkollor 2021/2022: Mësimdhënës/e për Lëndën e Gjuhës Angleze. 

Kushtet për konkurrim:

Për vendin e punës kërkohet kualifikim përkatës profesional sipas U.A.05.2021, Udhëzimi Administrativ për Normativ mbi Kuadrin Profesional të Arsimit rgjithshëm), ndërsa kualifikimet tjera që nuk janë në përputhje me këtë udhëzim administrativ nuk do të merren në konsideratë

Dokumentet e nevojshme: 

  • Kopjen e diplomës së fakultetit të kryer, të noterizuar
  • Kopjet e çertifikatave të trajnimeve me bazë në shkollë.
  • Kopjen e ekstraktit të lindjes
  • Kopjen e letërnjoftimit
  • Dëshminë që nuk jeni nën hetime.

Mënyra e aplikimit:

Dokumentacioni i aplikimit, dorëzohet në kopje fizike së bashku me formularin e aplikimit në DKA. Formulari i aplikimit merret /shkarkohet nga linku: https://konkursi.rks-gov.net 

Lista Pritëse:

Kandidatët të cilët grumbullojnë shumë se 59 pikë, hynë në Listën pritëse si kandidat fitues, dhe nëse paraqitet nevoja për ndonjë pozitë lirë- simdhënës/e për Lëndën e Gjuhës Angleze kanë të drejtë të punësohen. 

Themelimi i marrëdhënies së punës:

Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit të kontratës së punës

Aplikimi në konkurs:

Afati i aplikimit fillon nga data 28.03.2022 dhe zgjat 15 ditë kalendarike dhe atë deri me datë: 06.04.2022, deri ne ora 16