Mësimdhënës/e për Lëndën e Filozofisë

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
Komuna Klinë
Publikuar
07/04/2022
Skadon
16/04/2022
Lokacioni
Klinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Duke u bazuar ne nenin 67 dhe 68 te ligjit të Zyrtareve Publik Nr. 067L-114, nenit 8 te ligjit të Punës nr. 037-212, nenit 35 te Ligjit te Arsimit Parauniversitar nr. 047L-32, nenin 5, pika c, të Ligjit nr. 03JL 068 për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës dhe Udhëzimit Administrativ nr. 0772017, UA 0512021 Normativin mbi kuadrin profesional te Arsimit te Përgjithshëm, UA 0572015 Normativin për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional, Drejtori i Drejtorisë së Arsimit shpall:

KONKURS I JASHTEM

Për pozitën e lirë si në vijim:

 • Mësimdhënës për Lëndën e Filozofisë - SHML “Luigj Gurakuqi” në Klinë pozitë e lirë, 10 orë.
 • Koeficienti: 6.36 për mësimdhënës në shkolla te mesme te larta,
 • Kualifikimi: Sipas UA 0572021 —Normativin mbi kuadrin profesional të Arsimit të Përgjithshëm, UA 0572015 Normativin për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional

Përshkrimi i detyrave punuese:

 • Të realizojë plan-programin mësimor për vendin përkatës të punës duke u bazuar në Ligjin mbi Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe në aktet e tjera nënligjore
 • Të përgatisë me rregull planin mësimor vjetor, mujor dhe ditor në përputhje me kurrikulën, e në pajtim me kërkesat për përshtatjen e mësimdhënies aftësive dhe prirjeve individuale të çdo nxënësi
 • Të zbatojë metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të vlerësimit në përputhje me udhëzimet kurrikulare
 • Të kontrollojë me rregull dhe të mbajë evidencën për suksesin dhe progresin individual të secilit nxënës, si dhe të jetë në gjendje t' i raportojë prindit apo kujdestarit të familjes
 • Të marrë pjesë aktive në përgatitjen e programeve dhe aktiviteteve të tjera në shkollë, kur kërkohet nga drejtori i shkollës
 • Të kujdeset për zhvillim të vazhdueshëm profesional individual
 • I punësuari është i obliguar të respektoi kodin e veshjes dhe të sjelljes, të përcaktuar me rregulloren e brendshme të shkollës dhe akteve tjera ligjore dhe nënligjore
 • Bashkëpunon me organet e shkollës dhe me të gjitha institucionet tjera profesionale.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Aplikacioni i punësimit
 • Kopja e dokumentit te identifikimit (letërnjoftimi)
 • Diploma e vërtetuar te noteri publik
 • Certifikata e diplomimit jo më e vjetër se gjashtë muaj e vërtetuar te noteri
 • Certifikata qe nuk është nën hetime merret ne Gjykatë
 • Ekstrakti i lindjes.

Mënyra e aplikimit:

 • Dokumentacioni i aplikimit dorëzohet në kopje fizike se bashku me formularin e aplikimit në Drejtorinë e Arsimit.
 • Formularii aplikimit mund te shkarkohet vvebfaqja e Komunës së Klinës
 • Rekrutimi: intervista me shkrim dhe gojë dhe përzgjedhjen e kandidateve bëhet nga Komisioni i përzgjedhur nga DKA
 • Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit të kontratës së punës
 • Afatii aplikimit fillon nga data 07-04-2022 deri me 16-04-2022, ora 16:00.
 • Dokumentet e dorëzuara nuk kthehen.

Rezultatet shpallen në ueb faqen e komunës.

Shpalljet e ngjashme

Mësimdhënës/e   Deçan
19/05/2022
19/05/2022
18/05/2022