Mësimdhënës/e për Gjuhë Shqipe

drenas logo e1558609641693
Komuna Drenas
Publikuar
31/03/2022
Skadon
14/04/2022
Lokacioni
Drenas
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë të nenit 64 pika 1 e Ligjit nr. 06/L-114 për Zyrtaret Publikë të Republikës së Kosovës, në vështrim të nenit 8 të Ligjit nr.03/L-212 të Punës, Udhëzimit administrativ nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik, Udhëzimit Administrativ të MASHTI, nr. 05/2021 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Drejtorati për Arsim në Drenas, shpallë:

KONKUR

SHFMU" Xhevë Lladrovci“ në Gllanasellë
Një mësimdhënës/e për Gjuhë Shqipe, më kohë të pacaktuar.

KUSHTET E PUNËSIMIT:

Për të gjitha vendet e punës kërkohet përgatitje adekuate profesionale (me fakultete përkatëse), sipas U.A.05 / 2021 - MASHTI.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR APLIKIM: 

  1. Aplikacioni i punësimit.
  2. Kopje e dokumentit të identifikimit ( letërnjoftim, patentë shofer ose pasaportë)
  3. Diploma ose Çertifikata e diplomimit- jo më e vjetër së gjashtë muaj, e vërtetuar ne Komunë ose te Noteri publik.
  4. Çertifikatë origjinale që nuk është nën hetime, ose e noterizuar, jo më e vjetër gjashtë muaj.
  5. Vërtetim i përvojës së punës vetëm në arsim (nëse keni ).
  6. Çërtifikatë mjekësore për gjendjen shëndetësore lidhur më çështjen e punësimit, për kandidatët që pranohen në punë.
  7. Kopje të Çertifikatave të trajnimeve përkatëse ( nëse keni)

REKRUTIMI:

Intervistat me shkrim më gojë dhe përzgjedhjen e kandidatëve do ta bëjë Komisioni i përzgjedhur nga DKA.

VËREJTJE:

Aplikacioni për konkurim merret në zyrat e DKA-së,të plotësohet rrjedhshëm në gjuhën shqipe dhe me shkronja të mëdha të shtypit, Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet në Arkivin Komunal, ndërsa dokumentet e pakompletuara, ato që arrijnë pas afatit të konkurrimit dhe dukumentet shtesë jashtë dorëzimit në arkiv nuk pranohën.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e publikimit në mjetet e informimit.

Shpalljet e ngjashme

Praktikant/e në Financa   Prishtinë e re
20/05/2022
20/05/2022
Mësimdhënës/e   Deçan
19/05/2022
19/05/2022