Mësimdhënës/e për edukatë figurative (2)

ferizaj logo
Komuna e Ferizajt
Publikuar më
14/07/2020
Qyteti
Ferizaj
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Mbështetur në nenin 8, të Ligjit të Punës, neni 35 paragrafi 1,4 dhe 5 të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 04/L-032, neni 5 pika c, i Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Udhëzimit Administrativ të MASHT ,it nr. 05/2015.Normativi për Kuadrin e Arsimit professional, dhe në bazë të Vendimit të Organit të shkollës së dytë të Inspektoratit të Punës nr.294/2020 të dt.13.05.2020.me të cilin vërtetohet Vendimi nr.43/20, i Organit të Shkallës së parë të Inspektoratit të Punës për publikim të konkursit për mësimdhënës të lëndën e Edukatës Figurative në shkollën e mesme të Muzikës “Çesk Zadeja” në Ferizaj dhe Vendimit nr. 43/2020 pika II të IP për shpalljen e Konkursit public për lëëëëndën Edukatë figurative në SHFMU “Ismail Qemali” në fshatin Prelezi Jerlive, Drejtoria e Arsimit në Ferizaj shpall:

KONKURS
Për mësimdhënës:

Në shkollën e mesme të Muzikës “Çesk Zadeja” në Ferizaj:

  • Një mësimdhënës për Edukatë figurative për lëndët e Dizajnit Grafik, për 10 orë,

Në SHFMU “Ismail Qemali” në fshatin Prelezi Jerlive:

  • Një mësimdhënës për Edukatë figurative, në Prelez, 6 orë, Mirosalë, 6 orë.

Kushtet: Për vendet e punës për mësimdhënës kërkohet përgatitja përkatëse profesionale sipas Udhëzimit Administrativ të MASHT- nr. 05/2015 Normativi për kuadrin e arsimit profesional dheUdhëzimit Administrativ nr. 10/2018 Normativi mbi kuadrin profesional të Arsimit të Përgjithshëm.

Të drejtë aplikimi kanë kandidatët me përgatitje përkatëse profesionale.

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyrën për shërbimin e qytetarëve, për Drejtorinë e Arsimit.

Për aplikim kandidatët duhet të kompletojnë dokumentacionin në vijim:

  • Diplomën e fakultetit, kopje e vërtetuar,
  • Çertifikatën e lindjes,
  • Letërnjoftimi kopje,
  • Dëshmin që nuk jeni nën hetime, ose në procedurë hetimore

Kohëzgjatja e Kontratës së punës fillon prej datës së fillimit të punës, deri më 31.08.2021, me mundësi vazhdimi. Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit nuk merren në shqyrtim nga komisioni. Dokumentet nuk kthehen.

Afati i konkursit është 15 ditë nga data e publikimit, në tabelën e shpalljeve, në web faqen e Komunës dhe në njërën nga mjetet e shkruara të informimit, duke filluar prej datës 13.07.2020, deri më 27.07.2020.

Shpallja e plote e punes.

Listime të ngjashme

Mësimdhënës/e   Dragash
14/10/2020
09/10/2020
07/10/2020
07/10/2020