Mësimdhënës/e për ciklin klasor zëvendësim (26)

Komuna Mitrovicë e Jugut
Publikuar
21/02/2022
Skadon
07/03/2022
Lokacioni
Mitrovicë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008164
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 21/01/2022
Afati për aplikim: 21/02/2022 - 07/03/2022

Në bazë të nenit 67, 68 dhe 69 të Ligjit Nr. 06JL-114 për Zyrtarët Publikë, nenit 5, pikës c. të Ligjit Nr. 031L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Ligjit Nr. 0471-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, nenit 8 të Ligjit Nr. 03L-212, të Punës, Udhëzimit Administrativ (MASHTI) Nr. 0572021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ 0772017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Komuna e Mitrovicës së Jugut, shpall:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

Nr. | Niveli | Pozita | Vend i lirë / Zëvendësim | Numri i pozitave
1. | ShF | Mësimdhënës/e për ciklin klasor | Zevendesim | 6

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurrim

  • Formulari i aplikimit (merret në komunë — Qendra për Shërbime me Qytetarë)
  • Diploma (Certifikata e diplomimit- nuk duhet të jetë më e vjetër se gjashtë muaj) e fakultetit e fotokopjuar dhe e noterizuar nga organi kompetent
  • Ekstrakti i lindjes
  • Letërnjoftimi i fotokopjuar
  • Vërtetimi nga gjykata se aplikuesi nuk është në procedurë të hetimeve, apo i dënuar për vepër penale
  • Dokumenti i përvojës se punës në arsim (nëse ka)
  • Merastin e themelimit të marrëdhënies së punës, punëtorifja është e detyruar të sjellë certifikatën e gjendjes shëndetësore.

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara me aktet juridike të lartshënuara.

Në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr. 0572021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, kandidatët për të konkurruar për këtë pozitë duhet t'i plotësojnë këto kritere të kualifikimit:

  • Fakulteti i Edukimit-programi fillor
  • Fakulteti i Mësuesisë.

Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas këtyre ligjeve dhe UA nuk
do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.

Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet t'i kenë të nostrifikuara diplomat nga MASHTI.

Pas plotësimit të dispozitave ligjore dhe kritereve të konkursit publik, kandidatët do t'i nënshtrohen testimit me shkrim.

Në test me shkrim do të ftohen ata kandidat të cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve ligjore të
lartcekura.

Lista e ngushtë e aplikantëve që ftohen për test, intervistë, si dhe orari i intervistave publikohet në ueb faqen e Komunës së Mitrovicës së Jugut dhe përmes e-mail-it (sipas të dhënave në aplikacionin e kandidatit/es).

Me këtë konkurs zhvillohen procedurat e rekrutimit për vitin shkollor 2021272022. Në rast të ndonjë nevoje eventuale për mësimdhënës/e në IEAA, do të bëhen angazhime sipas renditjes së listave të publikuara me rastin e shpalljes së rezultateve.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit.

Afati dhe mënyra e aplikimit

Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet në komunë
përmes protokollit, përkatësisht përmes Qendrës për Shërbime me Qytetarë.

Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen nga Komisioni.

Afati i aplikimit është 15 ditë. Data e njoftimit në ueb faqen: konkursi.rks-gov.net është prej datës 21.01.2022 deri me datën 19.02.2022, ndërsa data e aplikimit është nga data 21.02.2022 deri me datën 07.03.2022. Përveç ueb faqes unike të procedurave të konkurrimit, konkursi publikohet edhe në ueb-faqe zyrtare të Komunës.

Shpalljet e ngjashme

Klarinetist/e, Pianist/e   Kamenicë e re
23/05/2022
Mësimdhënës/e   Deçan
19/05/2022
19/05/2022
18/05/2022