Mësimdhënës/e për arsim fillor (2)

drenas logo e1558609641693
Komuna e Drenasit
Publikuar më
23/07/2020
Qyteti
Drenas
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në vështrim të nenit 8 të Ligjit nr.037L-212 të Punës, Udhëzimit administrativ nr. 0772017 për rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik, Udhëzimit Administrativ të MASHT-it, nr. 1072018 të dt. 1370712018 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Drejtori i Drejtoratit për Arsim, bie këtë:

RISHPALLJE E KONKURSIT

SHFMU ,, Shotë Galica ” në Abri te Epërme.

 • Një mësimdhënës për arsim fillor, më kohë të pacaktuar.
 • Një mësimdhënës për arsim fillor, deri sa të këthehet mësimdhënësi prej pezullimit.

KUSHTET E PUNËSIMIT:

Për të gjitha vendet e punës kërkohet përgatitje adekuate profesionale (me fakultete përkatëse), sipas U.A.107 2018.

P.S: Në mungesë të kandidatëve më kualifikim përkatës sipas U.A.10 7 2018, do të shqyrtohen aplikacionet më kualifikim më të përafërt.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR APLIKIM:

 • Aplikacioni i punësimit.
 • Kopje e dokumentit të identifikimit ( letërnjoftim, patentë shofer ose pasaportë)
 • Diploma e vërtetuar ne Komunë ose te Noteri publik.
 • Çertifikata e diplomimit- jo më e vjetër së gjashtë muaj, e vërtetuar ne Komunë ose te Noteri
  publik.
 • Çertifikatë origjinale që nuk është nën hetime, ose e noterizuar, jo më e vjetër së gjashtë muaj.
 • Vërtetim i përvojës së punës vetëm në arsim.
 • Çërtifikatë mjekësore për gjendjen shëndetësore lidhur më çështjen e punësimit, për kandidatët që pranohen në punë.
 • Kopje të Çertifikatave të trajnimeve përkatëse ( nëse keni)

REKRUTIMI:

Intervistat me shkrim, me gojë dhe përzgjedhjen e kandidatëve do ta bëjë Komisioni i përzgjedhur nga DKA.

VËREJTJE:

Aplikacioni për konkurim merret në zyrat e DKA-së,të plotësohet rrjedhshëm në gjuhën shqipe dhe me shkronja të mëdha të shtypit, Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet në Arkivin Komunal, ndërsa dokumentet e pakompletuara, ato që arrijnë pas afatit të konkurrimit dhe dukumentet shtesë jashtë dorëzimit në arkiv nuk pranohën.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e publikimit në mjetet e informimit.

Shpallja e plote e konkursit.

Listime të ngjashme

23/10/2020
Punëtor/e Teknik/e   Gjakovë
22/10/2020
22/10/2020
Arsimtar/e (3)   Viti
21/10/2020