Mësimdhënës/e për Matematikë

shtime e1608736731496
Komuna Shtime
Publikuar
20/05/2022
Skadon
03/06/2022
Lokacioni
Shtime
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008844
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 19/04/2022
Afati për aplikim: 19/05/2022 - 02/06/2022

bazë të Ligjit për Arsimin në Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës, Ligjit të Punës, nr. 03/L-212, Ligji për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Udhëzimit Administrativ të MASHT nr. 05/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Drejtoria për Arsim shpall: 

KONKURS PUBLIK 

Institucioni:  Komuna e Shtimes 

Drejtoria: Drejtoria e Arsimit - Shtime
SHML Gjimnazi “Naim Frashëri”-Shtime 

Titulli i vendit të punës: 

 • Mësimdhënës/e lëndor, Një pozitë 

ShML Gjimnazi "Naim Frashëri” në Shtime. 

 • Një (1) Mësimdhënës/e i/e lëndës matematikë 8 orë dhe teknologji informative 3 orë në ShML Gjimnazi "Naim Frashëri”, 4 orë matematikë dhe 4 orë teknologji informative në ShFMU “Idriz Ajeti” në Pjetërshticë. Gjithsej 19 orë 

Detyrat dhe përgjegjësitë e mësimdhënësit: 

I punësuari është i obliguar realizojë detyrat e punës si në vijim

 • realizoj plan programin mësimor për vendin përkatës punës duke u bazuar Ligjin mbi Arsimin Para universitar Republikën e Kosovës dhe aktet e tjera nënligjore, cilat i rregullojnë fushat përkatëse relevante për vendin e tij/saj/punës.
 • zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale procesin e mësimdhënies.
 • zbatojë metodologjitë e reja mësimdhënies dhe vlerësimit përputhje me udhëzimet e planprogramit ri.
 • tregojë respekt dhe sillet me drejtësi, barazi dhe pa dallime me bashkëpunëtorët cilët punon.
 • respektojë autoritetin e drejtpërdrejtë zyrtarit, cilit i raporton, dhe t'i kryejë detyrat mund t'ua caktojë ai/ajo. Detyrat e punës duhet jenë harmoni me legjislacionin fuqi.
 • mos kërkojë apo pranojë udhëzime lidhur me kryerjen e detyrave punës nga asnjë organ tjetër përveç drejtorit shkollës dhe DKA-.
 • mos e shfrytëzoi pozitëne punës për interesa private dobi ndonjë pale tretë, përfshirë edhe familjen, shoqërinë apo miqësinë e tij.
 • Të ushtrojë maturi maksimale lidhur me gjitha çështjet e punës. Përfshirë, ruajtjen e informatave (nëse nuk janë publike), cilat lidhën me procesin e punës dhe raporteve krijuara prej saj, duke mos komunikuar këto informata me asnjë person fizik dhe juridik, përveç kur informatat e tilla janë parapara kuadër detyrave sipas kësaj kontrate apo autorizimit nga zyrtari cilit i raporton.
 • mbaj orën e kujdestarisë dhe kujdestarinë ditore.
 • I punësuari është i obliguar respektoj kodin e veshjes dhe sjelljes, përcaktuar me rregulloren e brendshme shkollës dhe akteve tjera ligjore dhe nënligjore.
 • I punësuari sipas kësaj kontrate, nuk do kryejë punë apo detyrë tjetër, me orar plotë, nëse puna e tillë, bie ndesh me aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga DKA-ja ose përfaqësuesit të saj.
 • Puna do monitorohet dhe vlerësohet mbi bazën e rezultateve arritura nxënësve, sipas procedurave profesionale nga ana e ekspertëve përkatës

Kushtet e punësimit

Për këto vende pune kërkohet përgatitja adekuate profesionale bazë Ligjit për Arsimin Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin parauniversitar Republikën e Kosovës dhe Ligjit Punës nr. 03/L-212 Udhëzimit Administrativ nr. 05/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit Përgjithshëm nga MASHT

Për Aplikim kandidatët duhet kompletojnë dokumentacionin: Diplomën ose certifikatën e diplomimit nga Fakulteti kopjen e vërtetuar te noteri, certifikatën e trajnimeve kryera nëse keni, vërtetimin mbi përvojën e punës nëse keni dhe letërnjoftimin kopje

Kërkesat e dërguara pas afatit nuk pranohen, si dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do shqyrtohen. Data e njoftimit portalin shtetëror www.konkursi.rks-gov.net është prej datës 19. 4. 2022 deri datë 18. 5. 2022 ndërsa data e aplikimit është nga data 19. 5. 2022 deri 2. 6. 2022 

Nëse asnjëri nga kandidatët nuk i plotëson kushtet për kualifikim përcaktuar në këtë konkurs, mund bëhet një emërim i përkohshëm. Emërimet e tilla përfundojnë ditën e fundit vitit shkollor gjatë cilit është bërë emërimi

Aplikacionet e konkurrimit merren dhe dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 derinëora 16:00 nëzyrën e drejtorisësë Arsimitnë Komunën e Shtimes, Rruga Tahir SinaninëShtime

Inkurajohen për konkurrim kandidatët e gjitha përkatësive etnike dhe gjinore

intervistë do ftohën vetëm ata kandidatë i plotësojnë kushtet e konkursit sipas përgatitjes përkatëse ose përafërt

Rezultatet shpallen linkun https//konkursi.rks-gov.net 

Këshillë Juridike: Kundër këtij konkursi palët e pakënaqura mund bëjnë ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e publikimit, Komisionit për Ankesa

Shpalljet e ngjashme

15/06/2022
Mësimdhënës/e (3)   Malishevë
13/06/2022