Mësimdhënës/e klasor/e

shtime e1608736731496
Komuna Shtime
Publikuar
18/03/2022
Skadon
31/03/2022
Lokacioni
Shtime
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008419
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 15/02/2022
Afati për aplikim: 18/03/2022 - 31/03/2022

Në bazë Ligjit për Arsimin në Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës, Ligjit Punës, nr. 03/L-212, Ligji për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Udhëzimit Administrativ të MASHT nr. 05/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Drejtoria për Arsim shpallë

KONKURS PUBLIK 

Institucioni: Komuna e Shtimes
DrejtoriaDrejtoria e Arsimit - Shtime
ShFMU “Emin Duraku
në Shtime 

Titulli i vendit të punësMësimdhënës/e klasor, 1 (një) pozitë 

SHFMU “Emin DurakuShtime 

 • Një (1) Mësimdhënës/e klasor/e (me kohë të caktuar-zëvendësim), pasi që mësimdhënësi klasore shkon pushim të lehonisë

Detyrat dhe përgjegjësitë e mësimdhënësit: 

I punësuari është i obliguar të realizojë detyrat e punës si ne vijim: 

 • realizoj planprogramin mësimor për vendin përkatës punës duke u bazuar në Ligjin mbi Arsimin parauniversitar Republikën e Kosovës dhe në aktet e tjera nënligjore, cilat i rregullojnë fushat përkatëse relevante për vendin e tij/saj/punës.
 • zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale në procesin e mësimdhënies.
 • zbatojë metodologjitë e reja mësimdhënies dhe vlerësimit përputhje me udhëzimet e planprogramit ri.
 • tregojë respekt dhe sillet me drejtësi, barazi dhe pa dallime me bashkëpunëtorët cilët punon.
 • respektojë autoritetin e drejtpërdrejtë zyrtarit, cilit i raporton, dhe t'i kryejë detyrat mund t'ua caktojë ai/ajo. Detyrat e punës duhet jenë harmoni me legjislacionin fuqi.
 •  mos kërkojë apo pranojë udhëzime lidhur me kryerjen e detyrave punës nga asnjë organ tjetër përveç drejtorit shkollës dhe DKA-.
 • mos e shfrytëzoi pozitën e punës për interesa private dobi ndonjë pale tretë, përfshirë edhe familjen, shoqërinë apo miqësinë e tij.
 • ushtrojë maturi maksimale lidhur me gjitha çështjet e punës. Përfshirë, ruajtjen e informatave (nëse nuk janë publike), cilat lidhën me procesin e punës dhe raporteve krijuara prej saj, duke mos komunikuar këto informata me asnjë person fizik dhe juridik, përveç kur informatat e tilla janë parapara kuadër detyrave sipas kësaj kontrate apo autorizimit nga zyrtari cilit i raporton.
 • mbaj orën e kujdestarisë dhe kujdestarinë ditore.
 • I punësuari është i obliguar respektoj kodin e veshjes dhe sjelljes, përcaktuar me rregulloren e brendshme shkollës dhe akteve tjera ligjore dhe nënligjore.
 • I punësuari sipas kësaj kontrate, nuk do kryejë punë apo detyrë tjetër, me orar plotë, nëse puna e tillë, bie ndesh me aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga DKA-ja ose përfaqësuesit saj.
 • Puna do monitorohet dhe vlerësohet mbi bazën e rezultateve arritura nxënësve, sipas procedurave profesionale nga ana e ekspertëve përkatës

Kushtet e punësimit

Për këto vende pune kërkohet përgatitja adekuate profesionale bazë Ligjit për Arsimin Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin Para universitar Republikën e Kosovës dhe Ligjit Punës nr. 03/L-212 Udhëzimit Administrativ nr. 05/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional Arsimit Përgjithshëm nga MASHT

Për Aplikim kandidatët duhet kompletojnë dokumentacionin: Diplomën ose certifikatën e diplomimit nga Fakulteti kopjen e vërtetuar te noteri, certifikatën e trajnimeve kryera nëse keni, vërtetimin mbi përvojën e punës nëse keni dhe letërnjoftimin kopje

Kërkesat e dërguara pas afatit nuk pranohen, si dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do shqyrtohen. Data e njoftimit portalin shtetëror www.konkursi.rks-gov.net është prej datës 15. 2. 2022 deri datë 17.3. 2022, ndërsa data e aplikimit është nga data 18. 3. 2022 deri 01. 04. 202

Aplikacionet e konkurrimit merren dhe dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 deri ora 16:00 zyrën e drejtorisë Arsimit në Komunën e Shtimes, Rruga Tahir SinaniShtime

Inkurajohen për konkurrim kandidatët e gjitha përkatësive etnike dhe gjinore

intervistë do ftohën vetëm ata kandidatë i plotësojnë kushtet e konkursit sipas përgatitjes përkatëse ose përafërt

Rezultatet shpallen linkun konkursi.rks-gov.net 

Këshillë Juridike: Kundër këtij konkursi palët e pakënaqura mund bëjnë ankesë afat prej 15 ditësh, nga dita e publikimit, Komisionit për Ankesa.

Shpalljet e ngjashme

Mësimdhënës/e klasor/e   Fushë Kosovë
13/05/2022