Mësimdhënës/e klasor/e

fushe kosove e1558609477125
Komuna Fushë Kosovë
Publikuar
14/05/2022
Skadon
28/05/2022
Lokacioni
Fushë Kosovë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

mbështetje nenit 8, paragrafit 1 dhe 2 Ligjit Punës Nr.03/L-212 (Gazeta Zyrtare e dvd out Republikës Kosovës Nr.90/2010), nenit 5, pika c) Ligjit për Arsimin Komunat e Republikës Kosovës Nr.03/L-068, nenit 4 dhe 5 Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017për Rregullimin e Procedurave Konkursit Sektorin Publik, Drejtoria e Arsimit shpallë

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës 

Nr | Niveli | Pozita | Vend i Lirë/Zëvendësim | Numri i Pozitave

 • SHFMU "Vëllezërit Frashëri” | Mësimdhënës/e Klasore | Vend i Lire

 I. Aplikacionit duhet t'i bashkëngjiten këto dokumente

 • Formulari i aplikimit i plotësuar (merret Komunë, Arkiv ose ne web. te Komunës)
 • Rezymeja personale (CV)
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë)
 • Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat vend diplomës duhet jenë noterizuara te Noteri dhe jo vjetra se gjashtë muaj. Çdo certifikatë e diplomës e vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit nuk do merret parasysh
 • Certifikata nuk jeni nën hetime
 • Dëshmi përvojës institucione arsimore (nëse ka)

II. Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimor: 

Përzgjedhja e kandidatëve do bëhet bazë kritereve përcaktuara me akte juridike e rregullojnë fushën e arsimit para universitar, Ligjit Nr.02/L-52, Ligjit Nr.03/L-068 dhe Ligjit Nr.04/L-138, si dhe përputhje me Udhëzimin Administrativ përkatës MASHT-it (UA Nr.05/2021) dhe procedurave përcaktuara me kornizën ligjore për rregullimin e marrëdhënies punës sektorin publik 

Kriteret e kualifikimit për Mësimdhënës Klasor :

 • Fakulteti i Edukimit - programi fillor
 • Fakulteti i Mësuesisë.

VËREJTJE: Sipas Udhëzimit administrativ (MASHTI) NR.05/2021 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit te përgjithshëm, neni 7 paragrafi 25, gjithë kandidatët e kualifikuar në nivelin arsimore 300 ECTS për disiplinat nga paragrafi 1-24 të këtij neni, në fakultetet tjera përvFakultetit Edukimit, cilët i kanë filluar studimet para hyrjes ne fuqi te UA nr.06/2015 datës 10.07.2015, i plotësojnë kriteret për punësim”. neni 11 paragrafi 3, gjithë të kualifikuarit në njësitë akademike që kanë përfunduar master arsimor 300 ECTS, kanë të drejtë të barabartë konkurrimi në arsimin para universitar të paraparë në nenin 6 dhe 7 të këtij Udhëzimit administrativ".

Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata pakualifikuar, sipas këtyre ligjeve dhe UA nuk do merren shqyrtim, përkatësisht refuzohen. Pas plotësimit dispozitave ligjore dhe kritereve konkursit publik kandidatët do t'i nënshtrohen testimit me shkrim. Testi me shkrim maksimum tërheqë 100 pikë apo deri 50% vlerësimit përfundimtar

Kandidatët arrijnë paku 50% pikëve nga testi me shkrim i nënshtrohen intervistimit me gojë. intervistën me gojë kandidatët mund vlerësohen maksimum deri 100 pikë apo 50% e vlerësimit përfundimtar

Vlerësimi intervistimin me gojë bazohet këto kritere

 • Njohuritë e përgjithshme - 25 pikë,
 • Aftësitë e përgjithshme dhe personalitetit - 35 pikë, dhe
 • Njohuritë profesionale - 40 pikë (ku përfshihen përvoja e punës dhe kualifikimi profesional gjatë studimeve).
 • Pikët nga testi me shkrim dhe intervista me gojë mblidhen shumën e përgjithshme dhe kandidati me shumë pikë do përzgjidhet pozitën e lartcekur

Si informata sakta dhe vërteta do konsiderohen vetëm ato informata cilat janë dëshmuara me dokumente dhe jo ato janë deklaruara pa dëshmi. Personat kanë diplomuar jashtë Kosovës, diplomat duhet t'i kenë nostifikuara nga MASH-i

Për intervistë do ftohen ata kandidatë i plotësojnë kushtet sipas akteve ligjore lartcekura. Lista e ngushtë e aplikantëve ftohen për test, intervistë si dhe orari i intervistës do publikohen web faqen e Komunës Fushë-Kosovës

https://kk.rks-gov.net/fushekosove/

rast ndonjë nevoje eventuale për mësimdhënës/e IEM, do bëhen angazhime sipas renditjes listës publikuar me rastin e shpalljes rezultateve

gjitha dokumentet duhet jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do kërkohen me rastin e intervistimit

Afati dhe mënyra e aplikimit

Konkursi mbetet i hapur 15 nga dita e shpalljes konkursit mjetet

informimit publik, duke filluar nga data e publikimit më 13.05.2022 deri më 27.05.2022 

Aplikacioni i kompletuar me gjitha dokumentet e kërkuara duhet dorëzohet në Komunë përmes protokollit, përkatësisht përmes Arkivit objektin e Komunës Fushë-Kosovës.

Vërejtje: Pas aplikimit kandidatët duhet ruajnë dëshminë e aplikimit e cila është e domosdoshme për fazat e tjera proceduarave konkursit

Shpalljet e ngjashme