Mësimdhënës/e klasor

shtime e1608736731496
Komuna Shtime
Publikuar
28/03/2022
Skadon
11/04/2022
Lokacioni
Shtime
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008495
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 25/02/2022
Afati për aplikim: 28/03/2022 - 11/04/2022

bazë Ligjit për Arsimin Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin parauniversitar Republikën e Kosovës, Ligjit Punës, nr. 03/L-212, Ligji r Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave Konkursit Sektorin publik, Drejtoria për Arsim shpall

KONKURS PUBLIK 

Institucioni: Komuna e Shtimes
DrejtoriaDrejtoria e Arsimit - Shtime
SHFMU Lasgush PoradeciMuzeqinë 

Titulli i vendit punësMësimdhënës/e klasor, Një (1) pozitë 

ShFMU Lasgush PoradeciMuzeqinë 

 • Një (1) mësimdhënës/e klasor/e, (me kohë caktuar zëvendësim) ShFMU Lasgush PoradeciMuzeqinë paralelja e ndarë Gllavicë 

Detyrat dhe përgjegjësitë e mësimdhënësit

I punësuari është i obliguar realizojë detyrat e punës si në vijim

 • realizoj plan programin mësimor për vendin përkatës punës duke u bazuar Ligjin mbi Arsimin Para universitar Republikën e Kosovës dhe aktet e tjera nënligjore, cilat i rregullojnë fushat përkatëse relevante për vendin e tij/saj/punës.
 • zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale procesin e mësimdhënies.
 • zbatojë metodologjitë e reja mësimdhënies dhe vlerësimit përputhje me udhëzimet e planprogramit ri.
 • tregojë respekt dhe sillet me drejtësi, barazi dhe pa dallime me bashkëpunëtorët të cilët punon.
 • respektojë autoritetin e drejtpërdrejtë zyrtarit, cilit i raporton, dhe t'i kryejë detyrat që mund t'ua caktojë ai/ajo. Detyrat e punës duhet jenë harmoni me legjislacionin fuqi.
 • mos kërkojë apo pranojë udhëzime lidhur me kryerjen e detyrave punës nga asnjë organ tjetër përveç drejtorit shkollës dhe DKA-.
 • mos e shfrytëzoi pozitëne punës për interesa private në dobi ndonjë pale tretë, përfshirë edhe familjen, shoqërinë apo miqësinë e tij.
 • ushtrojë maturi maksimale lidhur me gjitha çështjet e punës. Përfshirë, ruajtjen e informatave (nëse nuk janë publike), cilat lidhën me procesin e punës dhe raporteve krijuara prej saj, duke mos komunikuar këto informata me asnjë person fizik dhe juridik, përveç kur informatat e tilla janë parapara kuadër të detyrave sipas kësaj kontrate apo autorizimit nga zyrtari cilit i raporton.
 • mbaj orën e kujdestarisë dhe kujdestarinë ditore.
 • I punësuari është i obliguar respektoj kodin e veshjes dhe sjelljes, përcaktuar me rregulloren e brendshme shkollës dhe akteve tjera ligjore dhe nënligjore.
 • I punësuari sipas kësaj kontrate, nuk do kryejë punë apo detyrë tjetër, me orar plotë, nëse puna e tillë, bie ndesh me aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga DKA-ja ose përfaqësuesit saj.
 • Puna do monitorohet dhe vlerësohet mbi bazën e rezultateve arritura nxënësve, sipas procedurave profesionale nga ana e ekspertëve përkatës

Kushtet e punësimit

Për këtë vend të punës kërkohet përgatitja adekuate profesionale në bazë Ligjit për Arsimin Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin Parauniversitar Republikën e Kosovës dhe Ligjit Punës nr. 03/L-212 Udhëzimit Administrativ nr. 05/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional Arsimit Përgjithshëm nga MASHT

Për Aplikim kandidatët duhet kompletojnë dokumentacionin: Diplomën ose certifikatën e diplomimit nga Fakulteti kopjen e vërtetuar te noteri, certifikatën e trajnimeve kryera nëse keni, vërtetimin mbi përvojën e punës nëse keni dhe letërnjoftimin kopje

Kërkesat e dërguara pas afatit nuk pranohen, si dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do shqyrtohen. Data e njoftimit portalin shtetëror konkursi.rks-gov.net është prej datës 25. 2. 2022 deri datë 26. 3. 2022 ndërsa data e aplikimit është nga data 28. 3. 2022 deri 11. 4. 2022 

Aplikacionet e konkurrimit merren dhe dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 deri ora 16:00 zyrën e drejtorisë së Arsimit Komunën e Shtimes, Rruga Tahir SinaniShtime

Inkurajohen për konkurrim kandidatët e gjitha përkatësive etnike dhe gjinore

intervistë do ftohën vetëm ata kandidatë që i plotësojnë kushtet e konkursit sipas përgatitjes përkatëse ose përafërt

Rezultatet shpallen linkun https//konkursi.rks-gov.net 

Këshillë Juridike: Kundër këtij konkursi palët e pakënaqura mund bëjnë ankesë afat prej 15 ditësh, nga dita e publikimit, Komisionit për Ankesa

Shpalljet e ngjashme