Mësimdhënës/e i/e lëndës së mësimit zgjedhor

shtime e1608736731496
Komuna e Shtimes
Publikuar më
10/03/2021
Qyteti
Shtime
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit për Arsimin në Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin Parauniversitar në
Republikën e Kosovës, Ligjit të Punës, nr. 037L-212, Normativi për Mësimdhënësit e Arsimit
Profesional nga MASHT, Udhëzimit Administrativ të MASHT nr. 1072018 për Normativin mbi
Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm nga MASHT, Udhëzimit Administrativ (MPMS)
Nr.0772017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Drejtoria për Arsim
shpallë:

KONKURS PUBLIK

Institucioni: Komuna Shtimes
Drejtoria: Drejtoria e Arsimit Shtime
Vendi: ShHML “Naim Frashëri” në Shtime

Titulli i vendit të punës: Mësimdhënës/e, Një (1) pozitë
Periudha e kontratës: Me kohë të caktuar
Kategoria FunksionalejKoeficienti 6.2

Shkolla e Mesme e Lartë “Naim Frashëri” në Shtime

  • Një (1) mësimdhënës/e i/e lëndës, së mësimit zgjedhor: kulturë shkrimi 10 orë (me kohë
    të caktuar), Nr. Poz. 01

Kushtet e punësimit: Për këto vende pune kërkohet përgatitja adekuate profesionale në bazë të Ligjit për Arsimin në Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e
Kosovës dhe Ligjit të Punës nr. 037L-212 Udhëzimit Administrativ nr. 1072018 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm nga MASHT.

Për Aplikim kandidatët duhet të kompletojnë dokumentacionin: Diplomën ose certifikatën e
diplomimit nga Fakulteti — kopjen e vërtetuar te noteri, certifikatën e trajnimeve të kryera nëse keni, vërtetimin mbi përvojën e punës nëse keni dhe letërnjoftimin kopje.

Kërkesat e derguara pas afatit nuk pranohen, si dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do
shqyrtohen. Data e njoftimit në portalin shtetëror konkursi.rks-gov.net është prej datës
08.02.2021 deri më datë 09.03.2021, ndërsa data e aplikimit është nga data 10.03.2021 deri më
24.03.2021, aplikacionet për konkurrim dorëzohen çdo ditë pune në Zyrën e DKA-së, nr.35, (Rr.
“Tahir Sinani” nr. 50 ), në Shtime, prej orës 08:00 — 15:00.

Inkurajohen për konkurrim kandidatët e të gjitha përkatësive etnike dhe gjinore.
Në intervistë do të ftohën vetëm ata kandidatë që i plotësojnë kushtet e konkursit sipas
përgatitjes përkatëse ose të përafërt.

Rezultatet shpallen në linkun https://konkursi.rks-gov.net/

Këshillë Juridike: Kundër këtij konkursi palët e pakënaqura mund të bëjnë ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e publikimit, Komisionit për Ankesa.

Listime të ngjashme

Mësimdhënës/e (3)   Drenas e re
12/04/2021
Mësimdhënës/e (3)   Klinë e re
12/04/2021
12/04/2021
06/04/2021