Mësimdhënës/e i/e Gjuhës Shqipe

komuna mamushe e1623917594643
Komuna Mamushë
Publikuar
12/02/2022
Skadon
26/02/2022
Lokacioni
Mamushë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Nё bazë tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, neni 67,68dhe 69, Ligjit për Arsimin në Komuna të Republikës së  KosovësNr.03/L-068, Ligjit përArsimin Parauniversitar në Republikëne KosovësNr.04/L-032, nё bazë tё Udhëzimit Administrativ(MASHT)nr.05/2021 dhe 08/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëmsi dhe  në bazë të Udhëzimit Administrativ 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në sektorin Publik Komuna e  Mamushës drejtoria e arsimit , shpall: 

K O N K U R S
Për plotsimin e vendit të lire të punës 

 SH.F.M.U “ANADOLU” në Mamushë 

 1 (një) Mësimëdhëns GJUHË SHQIPE 19 orë 

Kontrata e punës: në kohë të pacaktuar 

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë 

Kushtet:

 • Për vendin e lire të punës kërkohet kualifikimi përkatës profesional, sipas Udhëzimeve Administrative  nr 05/2021 dhe 08/2021 të MASHT-it (Normativi mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm). -Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik. 

Detyrat dhe përgjegjësitë për Mësimdhënësit 

 • Të realizoj plan programin mësimor për vendin e punës , në harmoni me legjislacionin në fuqi, që të rregullojë  fushat përkatëse për vendin e tij/saj të punës; 
 • Të zbatoj detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale në procesin e mësimdhënies;
 • Të përgatit me rregull planin mësimor, në përputhje me Kurrikulën Bërthamë; 
 • Të zbatojë metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe vlerësimit në përputhje me Udhëzimet  Kurikulare; 
 • Të mbajë ditarin personal të vlerësimit të nxënësve; 
 • Të marrë pjese aktive në organizimet jashtë mësimore me nxënës, si dhe
 • Detyrat tjera që janë të përcaktuar me  legjislacionin në fuqi 

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurim 

 • Formulari i aplikimit (kërkesa) të cilën e plotëson kandidati (merret në DKA zyra nr.10 )
 • Rezymeja personale (CV)
 • Kopjen e diplomës të vërtetuar (noterizuar)
 • Nostrifikimin e diplomës nëse kandidati e ka të kryer shkollimin jashtë Kosovës (kopja e vendimit nga  MASH- për nostrifikim).
 • Çertifikatë e seminarit professional e përkrahur dhe e paraparë nga MASH (nëse ka)
 • Certifikatën e lindjes.
 • Kopjen e letërnjoftimit.
 • Vërtetimin se kandidati nuk ka qenë i dënuar për krim, dhunë ose vepra penale tjera.
 • Çertifikata mjekësore e kandidatit (është e obligueshme të sillet me rastin e pranimit të kandidatit në punë)    

Aplikacionet merren në https://kk.rks-gov.net/mamushe/wp-content/uploads/sites/38/2021/06/konkurs-formu.pdf DKA dhe dorëzohen të plotësuara së bashku me dokumentacionin e kërkuar në DKA.

Dokumentet e pakompletuar dhe ato që arrijnë pas afatit nuk merren në shqyrtim nga ana e komisionit. 

Vërejtje: Dokumentacioni i kompletuar për konkurrim nuk ju kthehet kandidatëve. 

 Aplikimi në konkurs: 

Afati i aplikimit fillon nga data 11.02.2022 dhe zgjat 15 ditë kalendarike dhe atë deri me datë 25.02.2022, deri  ne ora 16:00 h