Mësimdhënës/e i/e Arsimit Fillor

hani i elezit e1610131295562
Komuna e Hanit të Elezit
Publikuar më
08/01/2021
Qyteti
Hani i Elezit
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Nё bazë tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68 ,Ligjit të Punës Nr.03/L-212 nenit 8 , Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr.03/L-068 nenit 5 pika c, Ligjit për Arsim Parauniversitar Nr.04/L-032 nenit 35 ,Udhëzimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr.10/2018, Për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm Drejtoria për Arsimit, Kulturë,Rini dhe Sport në Komunën e Hanit të Elezit shpallë:

KONKURS
Për plotësimin e vendit të lirë të punës në SHFMU “Ilaz Thaçi” paralelja Seçishtë 

 • Titulli i vendit të punës: Mësimdhënës/e e Arsimit Fillor
 • Institucioni: Komuna Hani i Elezit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport
 • Lloji i pozitës: nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: një (1)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Grada/Koeficienti: Koeficienti A-421/1
 • Orët e punës: 40
 • Kohëzgjatja e emërimit: me kohë të pacaktuar

Detyrat dhe përgjegjësitë për Mesimdhënës/e :

 • Të realizoj planprogramin mësimor për vendin e punës , në harmoni me legjislacionin në fuqi, që të rregullojë fushat përkatëse për vendin e tij/saj të punës;
 • Të zbatoj detyrat e punës duke sigurar cilësinë dhe kompetencën profesionale në procesin e mesimdhënies;
 • Të përgadit me rregull planin mësimor, në përputhje me Kurrikulën Bërthamë;
 • Të zbatojë metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe vlersimit në përputhje me me Udhëzimet Kurikulare;
 • Të mbajë ditarin personal të vlersimit të nxënësve.
 • Të marrë pjese aktive në organizimet jashtë mësimore me nxënës;
 • Të respektoj autoritetin e drejtpërdrejt të zyrtarit , të cilit i raporton dhe ti kryej detyrat që mund ti caktoj ai/ajo.Detyrat e punës duhet të jenë në harmoni me legjislacionin në fuqi.

Kushtet e pjesmarrjes në rekrutim: Fakulteti i Edukimit-programi fillor Fakulteti i Mësuesisë

Dokumentet e nevojshme:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar (merret në Komunë – Qendra për Shërbime me Qytetarë) Rezymeja personale (CV).
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë kopje ).
 • Diploma e kualifikimit (ose certifikata) duhet të jene kopje të vërtetuara.
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime.
 • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).
 • Ҫertifikatat e trajnimeve te akredituara nga MASHT-i, tjerat jo profesionale nuk shqyrtohen.

Afati dhe mënyra e aplikimit: 

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 08.01.2021 deri 22.01.2021 (16:00).

Tё gjithë kandidatët e interesuar aplikacionin e punësimit e marrin pranë Qendrës për Shërbime me Qytetarë nё Han të Elezit kati i parë dhe të plotësuar e dorëzojnë në të njëjtin vend.

E drejta për aplikim fillon nga data: 08.01.2021 deri më 22.01.2021

Dokumentacioni i kandidatëve tё cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do tё shqyrtohen ndërsa në intervistë do të ftohen vetëm kandidatet nga lista e ngushtë.

Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet, jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës si dhe në për kolegjet private brenda Republikës së Kosovës, e që konkurrojnë për kët pozitë, duhen që diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në pajtim me Udhëzimin Administrativ, nr.12/2018 të datës 10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.

Konkursi dhe rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/ dhe në tabelën e shpalljes.

Listime të ngjashme

Edukator/e (2)   Drenas e re
14/01/2021
13/01/2021
09/01/2021
Arsimtar/e   Fushë Kosovë
09/01/2021