Mësimdhënës/e (5)

komuna istog e1558652144905
Komuna Istog
Publikuar
01/04/2022
Skadon
15/04/2022
Lokacioni
Istog
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008532
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 02/03/2022
Afati për aplikim: 01/04/2022 - 15/04/2022

Drejtoria Komunale e Arsimit në Istog duke u bazuar në nenin 67 dhe 68 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtaret Publik, nenit 8 të Ligjit Nr.03/L-212 të Punës, nenit 35 të Ligjit Nr.04/L-032 Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Ligjit Nr.03/L-068 për Arsim në Komunate Republikës së Kosovës, UA-MPMS, Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursil në Sektorin Publik ,UA-MASHT, Nr.05/2021 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm si dhe UA-MASHT, Nr.01/2022 për Ndryshim dhe plotësim të UA-MASI IT, Nr.05/2021 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, shpall këtë

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për mësimdhënës 

SHFMU "Martin Camaj” Gurrakoc 

 • Një mësimdhënës/e për Gjuhë Angleze, vendi i lirë i punës nga data 15.05.202

SHFMU "Ndre Mjeda" Rakosh 

 • Një mësimdhënës/e për Matematikë, në dy shkolla vendi i lirë i punës normë jo e plotë. 

SHFMU "Fan.S.Noli" Llukac i Begut 

 • Një mësimdhënës/e për Biologji, vendi i lirë i punës nga data 28.04.202

SHFMU "Avni Rrustemi" Zallq 

 • Një mësimdhënës/e për mësim klasor, (paralelja e ndarë në Koshë) vendi i lirë i punës nga data 03.05.2022

Gjimnazi "Haxhi Zeka” në Istog 

 • Një mësimdhënës/e për Histori zëvendësim deri në përfundim të mandatit të drejtorit të DKA -së (pozitë me afat të caktuar) në dy shkolla “Haxhi Zeka” Istog dhe SHFMU "Tre Dëshmoret” Uçë. 

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurrim: 

 • Formulari i aplikimit (kërkesa) të cilin e plotëson kandidati
 • Rezymeja personale (CV)
 • Dokumenti personal (kopja e letërnjoftimit)
 • Certifikata e lindjes.
 • Kopja e diplomës e vërtetuar Noteri, ose certifikata vend diplomës ju mee vjetër se gjashtë muaj, çdo certifikatë me e vjetër se gjashtë muaj nga datat diplomimit nuk do merret parasysh Kandidatët të cilët kanë diplomuar jashtë Republikës Kosovës, duhet l'i keni diplomat e nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit
 • Dëshmitë e rikualifikimeve dhe trajnimeve të akredituara nga MASHT (nëse ka
 • Dëshmia nuk jeni nën hetime, jo e vjetër se 6 muaj 
 • Dëshinia e përvojës punës arsim (nëse ka) 

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimor: 

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcakluara me Udhëzimin Administrativ, MASHTI, Nr.05/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm si dhe procedurave të përcaktuara me kornizën ligjore për rregullimin e marrëdhënies së punës sektorin publik

Konkursi mbetet i hapur për aplikim nga data 01.04.2022 deri 15.04.2022. Aplikacionet merren në Qendrën për Shërbim me Qytetarë, në hyrje të ndërtesës Komunës, zyra Nr.100, kati përdhes dhe dorëzohet i plotësuar bashku me dokumentacionin përcjellës, po në të njëjtën zyre. Dokumentacioni duhet të jetë kopje. Komisioni i pranimit në rast dyshimi do të kërkon origjinalin në intervistë. Ky dokumentacion shërben deri në përfundim procedurës konkursit, ndërsa i njëjti nuk kthehet dhe as nuk ruhet. Dokumentacioni i pa kompletuar dhe ai i cili dorëzohet pas afatit nuk do të shqyrtohet. Gjithashtu kandidatët cilët nuk e plotësojnë qartë dhe saktë formularin e aplikimit (kërkesën) do refuzohet. testin me shkrim do të ftohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet dhe kriteret, bazuar aktet normative dhe legjislacionin fuqi, kurse intervistës do t'i nënshtrohen vetëm kandidatët - kandidatet, të cilët- të cilat arrijnë kenë me shumë se 50 për qind kalueshmërisë se testit më shkrim.

Shpalljet e ngjashme