Mësimdhënës/e (4)

shtime e1608736731496
Komuna Shtime
Publikuar
18/03/2022
Skadon
31/03/2022
Lokacioni
Shtime
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008420
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 15/02/2022
Afati për aplikim: 18/03/2022 - 31/03/2022

bazë Ligjit për Arsimin Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin Parauniversitar Republikën e Kosovës, Ligjit Punës, nr. 03/L-212, Ligji për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Udhëzimit Administrativ MASHT nr. 05/2021 r Normativin mbi Kuadrin Profesional Arsimit Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 r Rregullimin e Procedurave Konkursit Sektorin Publik, Drejtoria për Arsim shpall

KONKURS PUBLI

Institucioni: Komuna e Shtimes
Drejtoria: Drejtoria e Arsimit - Shtime
Vendi:
ShFMU Abdullahh ShabaniCarralevë
ShFMU Emin DurakuShtime 

Titulli i vendit punës: simdhënës/e lëndor 4 pozita 

I- SHFMU Abdullah ShabaniCarralevë 

 • Një mësimdhënës/e i/e lëndës fizikë gjithsej 18 orë, 8 orë në ShFMU Abdullah Shabaninë  Carralevë (me kohë caktuar-zëvendësim), 8 orë ShFMU Bajram CurriPetrovë, dhe 2 orë ShML Gjimnazi Naim FrashëriShtime (me kohë caktuar-zëvendësim) nr.poz.01 
 • Një mësimdhënës i lëndëve kimi-biologji gjithsej 13 orë, 6 orë kimi ShFMU Abullah  Shabani në Carralevë, 2 orë biologji dhe një orë e mësimit zgjedhor ekologji ShFMU SkënderbeuReçak dhe 4 orë biologji Shkollën e Mesme Lartë Profesionale Shtime nr.poz.02 

II- ShFMU “Emin DurakuShtime 

 • Një mësimdhënës/e i/e lëndës gjuhë dhe letërsi angleze (me kohë caktuar-zëvendësim) nr.poz.03
 • Një mësimdhënës/e i/e lëndës gjuhë dhe letërsi angleze (me kohë caktuar-zëvendësim) nr.poz.04 

Detyrat dhe përgjegjësitë e mësimdhënësit: 

1. I punësuari është i obliguar realizojë detyrat e punës si ne vijim

 • realizojplanprogramin mësimor për vendin përkatës punës duke u bazuar Ligjinmbi Arsimin parauniversitar Republikën e Kosovës dhe aktet e tjera nënligjore, cilat i rregullojnë fushat përkatëse relevante për vendin e tij/saj/punës.
 • zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale procesin e mësimdhënies.
 • zbatojë metodologjitë e reja mësimdhënies dhe vlerësimit përputhje me udhëzimet e planprogramit ri.
 • tregojë respekt dhe sillet me drejtësi, barazidhe pa dallime me bashkëpunëtorët cilët punon.
 • respektojë autoritetin e drejtpërdrejtë zyrtarit, cilit i raporton, dhe t'i kryejë detyrat mund t'ua caktojë ai/ajo. Detyrat e punës duhet jenë harmoni me legjislacionin fuqi.
 • mos kërkojë apo pranojë udhëzime lidhur me kryerjen e detyrave punës nga asnjë organ tjetër përveç drejtorit shkollës dhe DKA-së.
 • mos e shfrytëzoi pozitëne punës për interesa private dobi ndonjë pale tretë, përfshirë edhe familjen, shoqërinë apo miqësinë e tij.
 • ushtrojë maturi maksimale lidhur me gjitha çështjet e punës. Përfshirë, ruajtjen e informatave (nëse nuk janë publike), cilat lidhën me procesin e punës dhe raporteve të krijuara prej saj, duke mos komunikuar këto informata me asnjë person fizik dhe juridik, përveç kur informatat e tilla janë parapara kuadër detyrave sipas kësaj kontrate apo autorizimit nga zyrtari cilit raporton.
 • mbaj orën e kujdestarisë dhe kujdestarinë ditore.
 • I punësuari është i obliguar të respektoj kodin e veshjes dhe sjelljes, përcaktuar me rregulloren e brendshme shkollës dhe akteve tjera ligjore dhe nënligjore.
 • I punësuari sipas kësaj kontrate, nuk do të kryejë punë apo detyrë tjetër, me orar plotë, nëse puna e tillë, bie ndesh me aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga DKA-ja ose përfaqësuesit saj.
 • Puna do monitorohet dhe vlerësohet mbi bazën e rezultateve arritura nxënësve, sipas procedurave profesionale nga ana e ekspertëve përkatës

Kushtet e punësimit

Për këto vende pune kërkohet përgatitja adekuate profesionale bazë Ligjit për Arsimin Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin Parauniversitar Republikën e Kosovës dhe Ligjit Punës nr. 03/L-212 Udhëzimit Administrativ nr. 05/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit Përgjithshëm nga MASHT

Për Aplikim kandidatët duhet kompletojnë dokumentacionin: Diplomën ose certifikatën e diplomimit nga Fakulteti kopjen e vërtetuar te noteri, certifikatën e trajnimeve kryera nëse keni, vërtetimin mbi përvojën e punës nëse keni dhe letërnjoftimin kopje

Kërkesat e dërguara pas afatit nuk pranohen, si dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do shqyrtohen. Data e njoftimit portalin shtetëror www.konkursi.rks-gov.net është prej datës 15.02.2022 deri datë 17.03.2022 ndërsa data e aplikimit është nga data 18.03.2022 deri 01.04.2022 

Aplikacionet e konkurrimit merren dhe dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 deri ora 16:00 zyrën e drejtorisë Arsimit në Komunën e Shtimes, Rruga Tahir SinaniShtime

Inkurajohen për konkurrim kandidatët e gjitha përkatësive etnike dhe gjinore

intervistë do ftohën vetëm ata kandidatë i plotësojnë kushtet e konkursit sipas përgatitjes përkatëse ose përafërt

Rezultatet shpallen linkun konkursi.rks-gov.net 

Këshillë Juridike: Kundër këtij konkursi palët e pakënaqura mund bëjnë ankesë afat prej 15 ditësh, nga dita e publikimit, Komisionit për Ankesa

Shpalljet e ngjashme