Mësimdhënës/e (3)

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
komuna e Klinës
Publikuar më
12/04/2021
Qyteti
Klinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 06JL-114, nenit 67 dhe 68, si dhe nenit 8 te Ligjit te punës nr. 03/L-212, Udhëzimit Administrativ nr. 0772017 për rregullimin e procedurave për themelimin e mardhenjës se punës ne sektorin publik , Udhëzimit administrativ te MASHT-it nr. 1072018 , Drejtoria Komunale e Arsimit në Klinë shpall:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

Drejtoria e Arsimit

Titulli i vendit të punës: 1 Mësimdhënës Klasor me orar te plotë
SHFMU “EminDuraku në Sferkë.
Koeficienti: 5.82
Përgatitja profesionale e kërkuar: Udhezimi Adm. 10/2018

Titulli i vendit të punës: 1 Mësimdhënës për Lenden e Gjeografisë me 10 orë
SHFMU Avni Zhabota në Shtupel.
Koeficienti: 5.82
Përgatitja profesionale e kërkuar: Udhezimi Adm. 10/2018

Titulli i vendit të punës: 1 Mësimdhënës Klasor me orar te plotë
SHFMU “Isa Boletini” në Drenoc.
Koeficienti: 5.82
Përgatitja profesionale e kërkuar: Udhezimi Adm. 10/2018

Titulli i vendit të punës: 1 Mësimdhënës për TIK me 14 orë
SHEMU “At Shtjefen Gjeqovi” ne Zllakuqan
Koeficienti: 5.82
Përgatitja profesionale e kërkuar: Udhezimi Adm. 10/2018

Përshkrimi i detyrave punuese:

 • Të realizojë plan programin mësimor për vendin përkatës të punës duke u bazuar në Ligjin mbi Arsimin Para universitar në Republikën e Kosovës dhe në aktet e tjera nënligjore:
 • Të përfratisë me ttegull planin mësimor vjetor, mujor dhe ditor në përputhje me kurrikulën, e ne pajtim me kërkesat për përshtatjen e mësimdhënies aftësive dhe pritjeve individuale të çdo nxënësi
 • Të zbatojë metodologjitë ë reja të mësimdhënies dhe të vlerësimit në përpurhje me udhëzimet kurrikulare:
 • Të kontrollojë me rregull dhe të mbajë evidencën për suksesin dhe progresin individual të secilit nxënës, si dhe të jetë në gjendje t' i raportojë prindit apo kujdestarit të familjes:
 • Të marrë pjesë aktive në përgatitjen e programeve dhe aktiviteteve të tjera në shkollë, kur kërkohet nga drejtori i shkollës:
 • Të kujdeset për zhvillim të vazhdueshëm profesional individual
 • I punësuari është i obliguar të respektoi kodin e veshjes dhe të sjelljes, të përcaktuar me rregulloren e brendshme të shkollës dhe akteve tjera ligjore dhe nënligjore
 • Bashkëpunon me organet e shkollës dhe me të gjitha institucionet

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Aplikacioni i punësimit
 • Kopja e dokumentit te identifikimit (letërnjoftimi)
 • Diploma e vërtetuar te noteri publik
 • Certifikata e diplomimit jo me e vjetër se gjashte muaj e vërtetuar te noteri
 • Certifikata mjekësore për gjendjen shëndetësorë përqeshjen e punësimit

Menyra e aplikimit:

Dokumentacioni i aplikimit , dorëzohet ne kopje fizike se bashku me formularin e aplikimit ne Drejtorin e Arsimit . Formulari i aplikimit mund te shkarkohet nga linku kk.rks-gov.net

Rekrutimi:

Intervista me shkrim dhe gojë dhe përzgjedhjen e kandidateve do te bëje Komisioni i përzgjedhur nga DKA

Themelimi i marrëdhënies se punës:

Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit te kontratës se punës

Aplikimi ne konkurs:

Afati i aplikimit fillon nga data 09.04.2021 e deri me dt. 23.04.2021 deri ne ora 16:00

Rezultatet shpallën në ueb faqen e komunës.

Listime të ngjashme