Mësimdhënës/e (29), Punëtor/e Teknik/e (2)

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
Komuna Klinë
Publikuar më
24/09/2020
Qyteti
Klinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

KONKURS PËR PUNE DHE DETYRA SPECIFIKE
(NENI 10 PIKA 2.3 TE Ligjit te Punës nr. 037L-212.)
Nr. ref. 172020

Pozitat:

 • Mësimdhënës/e për mësim klasor 8 ekzekutues
 • Mësimdhënës/e i Gjuhës Shqipe 5 ekzekutues
 • Mësimdhënës/e në Parashkollor 4 ekzekutues
 • Mësimdhënës/eMësimdhënës i Gjuhës Angleze 3 ekzekutues
 • Mësimdhënës/e i TIK-ut 2 ekzekutues
 • Mësimdhënës/e i Ed. Qytetare dhe Gjeografi 1 ekzekutues
 • Mësimdhënës/e i Psikologjis —Sociologjisë- 4 ekzekutues
 • Mësimdhënës/e i Kimisë 1 ekzekutues
 • Mësimdhënës/e i Fizikës -1 ekzekutues
 • Punëtor teknik 2 ekzekutues

Drejtoria për Arsim

Konform nenit 10 pika 2.3 te Ligjit te Punës.
Projekti Komuna e Klinës: Ofrim i shërbimeve për stafin rezervë te mësimdhënësve gjatë kohës se pandemisë dhe më kërkesën e Ministrisë së Arsimit.

QELLIMI I PROJEKTIT

 • Duke u bazuar në nevojën urgjente në Komunën e Klinës, lidhur me nevojat e stafit mësimdhënës dhe me kërkesën e Ministrisë së Arsimit, Komuna duhet të angazhoj këta mësimdhënës dhe punëtorë teknik.
 • Paga për mësimdhënës do te jete 350 Euro ndërsa
 • Paga për punëtorët teknik 250 Euro.

Përshkrimi i detyrave për mësimdhënësit:

 • Mbajnë orët e parapara sipas Ligjit dhe rregulloreve ne fuqi,
 • Zbatojnë planin dhe programin e arsimit
 • Kryejnë edhe pune tjera me urdhër të eprorit të cilit edhe i përgjigjët.

Të drejt konkurrimi mësimdhënësit e interesuar te kenë kualifikim adekuat për pozitën që konkurron, ndërsa për punëtoret teknik te gjithë te interesuarit.

AFATI I KONKURRIMIT:

Afati i konkurrimit është 2 ditë nga dita e shpalljes se konkursit

Personi kontaktues: Zyra e personelit ne Arsim

Vërejtje: Vetëm kandidatet e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme