Mësimdhënës/e (27), Edukatore (3)

64x64 prizren logo
Komuna e Prizrenit
Publikuar më
22/02/2021
Qyteti
Prizren
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 67, 68 dhe 69 tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, nenit 5 pika c) të Ligjit mbi Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr.03/L-068, Udhëzimit Administrativ 10/2018 Për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Komuna e Prizrenit shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TE PUNËS (ME KOHË TË CAKTUAR) 

 • Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për lëndë Mjeksore
 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të caktuar

Kualifikimi i kërkuar:

 • Niveli master arsimor- Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Titulli i Vendit të punës: Edukatore

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të caktuar

Kualifikimi i kërkuar:

 • Niveli master arsimor- Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për lëndën e Gjeografisë

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të caktuar

Kualifikimi I kërkuar:

 • Niveli master arsimor- Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për lëndën Gjuhë Angleze

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të caktuar

Kualifikimi i kërkuar:

 • Niveli master arsimor- Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për lëndën Gjuhë shqipe

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 2 (dy)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të caktuar

Kualifikimi i kërkuar:

 • Niveli master arsimor- Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për lëndën e Historisë

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Arsim
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të caktuar

Kualifikimi i kërkuar:

 • Niveli master arsimor- Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeqar
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për lendën Matematikë-Informatikë

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të caktuar

Kualifikimi i kërkuar:

 • Niveli master arsimor- Fakulteti I Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për mësim klasor

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 5 (pesë)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të caktuar

Kualifikimi i kërkuar:

 • Niveli master arsimor- Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS (ME KOHË TË PACAKTUAR)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për Mësim klasor

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 2 (dy)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kualifikimi i kërkuar:

 • Fakulteti i Edukimit – niveli master arsimor – 300 ETCS
 • Sistem katërvjeçar
 • Bacelor (katërvjecar 240 ETCS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për lëndën Histori me Edukatë Qytetare

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kualifikimi i kërkuar:

 • Fakulteti i Edukimit – niveli master arsimor – 300 ETCS
 • Sistem katërvjeçar
 • Bacelor (katërvjecar 240 ETCS)

Titulli i Vendit të punës: Edukatore 

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 2 (dy)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kualifikimi i kërkuar:

 • Fakulteti i Edukimit – niveli master arsimor – 300 ETCS
 • Sistem katërvjeçar
 • Bacelor (katërvjecar 240 ETCS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për lëndën e Biologjisë

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Arsim
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kualifikimi i kërkuar:

 • Fakulteti i Edukimi – niveli master arsimor – 300 ETCS
 • Sistem katërvjeçar
 • Bacelor (katërvjecar 240 ETCS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për lëndën e Artit Muzikor

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kualifikimi I kërkuar:

 • Fakulteti i Edukimit – niveli master arsimor – 300 ETCS
 • Sistem katërvjeçar
 • Bacelor (katërvjecar 240 ETCS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për lëndën e Psikologjisë

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kualifikimi i kërkuar:

 • Fakulteti I Edukimit – niveli master arsimor – 300 ETCS
 • Sistem katërvjeçar
 • Bacelor (katërvjecar 240 ETCS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për lëndë Mjekësore

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kualifikimi i kërkuar:

 • Fakulteti i Edukimit – niveli master arsimor – 300 ETCS
 • Sistem katërvjeçar
 • Bacelor (katërvjecar 240 ETCS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për Saksofon

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kualifikimi I kërkuar:

 • Fakulteti I Edukimit – niveli master arsimor – 300 ETCS
 • Sistem katërvjeçar
 • Bacelor (katërvjecar 240 ETCS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për Piano

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Arsim
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kualifikimi I kërkuar:

 • Fakulteti i Edukimit – niveli master arsimor – 300 ETCS
 • Sistem katërvjeçar
 • Bacelor (katërvjecar 240 ETCS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për Kontrapunt dhe ushtrime për kompozim

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kualifikimi i kërkuar:

 • Fakulteti i Edukimit – niveli master arsimor – 300 ETCS
 • Sistem katërvjeçar
 • Bacelor (katërvjecar 240 ETCS)

Titulli ë Vendit të punës: Mësimdhënës për lëndën e Gjeorgafise

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kualifikimi i kërkuar:

 • Fakulteti i Edukimit – niveli master arsimor – 300 ETCS
 • Sistem katërvjeçar
 • Bacelor (katërvjecar 240 ETCS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për lendën e Historisë

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 1 (një)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kualifikimi I kërkuar:

 • Fakulteti I Edukimit – niveli master arsimor – 300 ETCS
 • Sistem katërvjeçar
 • Bacelor (katërvjecar 240 ETCS)

Titulli i Vendit të punës: Mësimdhënës për lendën Edukatë fizike dhe sportive 

 • Institucioni: Komuna e Prizrenit
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: 3 (tre)
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kualifikimi I kërkuar:

 • Fakulteti i Edukimit – niveli master arsimor – 300 ETCS
 • Sistem katërvjeçar
 • Bacelor (katërvjecar 240 ETCS)

Detyrat dhe përgjegjësitë : 

 • Përgatit planet e lëndës në bazë vjetore, mujore, javore dhe ditore të mësimdhënies dhe mësimnxënies;
 • Mban orën mësimore sipas orarit të paracaktuar
 • Planifikon, vëzhgon, mbikëqyr dhe udhëheq nxënien dhe sjelljen e secilit nxënës,
 • Zbaton metodologji të reja të mësimdhënies dhe vlerësimit,
 • Kujdeset dhe ndjek zhvillimin profesional-trajnimet,
 • Koordinon punën sipas kërkesave të administratës së shkollës;
 • Organizon aktivitete jashtëshkollore;
 • Merrë pjesë në të gjitha aktivitetet dhe ngjarjet e shkollës;
 • Përgatit raportet e nevojshme, për nevojat e administratës së shkollës;
 • Komunikon dhe bashkëpunon me prindërit dhe nxënësit e shkollës, kolegët dhe adiminsitratën;
 • Bashkëpunon dhe merrë pjesë në punën e organeve të shkollës, në organizimet e shkollës, dhe aktivitet ekstrakurikulare:
 • Kryen edhe punë të tjera të lidhura me aktivitetin mësimor të caktuara nga drejtori bazuar në legjislacionin në

Shkathtësitë e kërkuara:

 • Atësi për të komunikuar si verbalisht ashtu edhe me shkrim,
 • Aftësi dhe shkathtësi profesionale,
 • Njohje e mirë e punës me konpjuter (Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Internet)

Dokumentacioni i kërkuar:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar
 • Fotokopje e letërnjoftimit
 • Çertifikata e lindjes (kopje)
 • Dy rekomandime (nese i keni)
 • Diploma e fakultetit (kopje)
 • Nostifikimin e dipmolës nëse kandidati e ka të kryer shkollimin jashtë Kosovës (kopje)
 • Referencë për rezultat në punë
 • Vërtetimin për përvojën e punës së bashku me pasqyrën nga TRUST (kopje)
 • Çertifikata që vërtetojnë se ka kryer seminare dhe trajnime profesionale të licencuara nga MASHT, nëse kandidati

Konkursi do të jetë i hapur për 10 ditë kalendarike, e drejta për aplikim fillon nga data 22.02.2021 deri më datën 03.03.2021 që konsiderohet si dita e fundit dhe mbyllja e konkursit. Aplikimet e dorëzuara pas afatit të parashikuar nuk pranohen dhe aplikimet me mangësi refuzohen. Udhëzime për aplikimin: Kërkesa (Aplikimi) për punësim gjendet në https://kk.rks- gov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/si dhe në https://konkursi.rks- gov.net/jobs?servant=2 .   Pas plotësimit sipas çdo pike të aplikimitt, bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni në mënyrë të drejtpërdrejtë tek adresa jonë: në sportelin e pranimit në objektin e administrates komunale në Komunën e Prizrenit, rr.“Remzi Ademaj” p.n. -Prizren. VËMENDJE: Aplikimet e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare,   ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar brenda afatit për dorëzimin e aplikimeve. Konkursi është i barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi ashtu siç parashikohet nga Ligjislacionin në fuqi. Konkursi dhe rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/.

Vërejtje: Për shkak të thjeshtëzimit (lehtësimit) të procedurës së konkurimit për kandidatët dhe institucionet dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen. Ndërsa dokumentacionin origjinal dhe dokumentet shtesë që do të kërkohen për kandidatët e përzgjedhur duke përfshirë verifikimin nga policia, gjykata, certifikata shëndetësore e lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore, si dhe të gjithë dokumentacionin relevant për verifikimin e kandidatit, do të kërkohen me rastin e emërimit.

Listime të ngjashme

17/06/2021
17/06/2021
Edukator/e për parashkollor   Vushtrri e re
17/06/2021