Mësimdhënës/e (2), Punëtor/e teknik-ndihmës (1)

komuna suhareke 150x150 1 e1605092574198
Komuna Suharekë
Publikuar
31/03/2022
Skadon
14/04/2022
Lokacioni
Suharekë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

bazë nenit 8 Ligjit punës nr.03/L-212, nenit 35 Ligjit për arsimin Parauniversitar Republikën e Kosovës me nr. 04/L-032, nenit 5 Ligjit për arsimin Komunat e Republikës Kosovës, nr.03/L-068, UA nr.05/2021 (Normativit mbi kuadrin profesional arsimit përgjithshëm),UA MASHTnr.08/2021,Udhëzimit administrativ nr.07/2017 për rregullimin e procedurave për themelimin e mardhënies punës sektorin publik, Drejtoria Komunale e Arsimit shpall dhe rishpall

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

1. SHFMU "Dëshmorët e Tivarit-Peqan 

 • Një mësimdhënës/e për lëndën e gjuhës dhe letërsisë shqipe
  Koeficienti: A-421

2. SHFMU ”Sadri Duhla” - Duhël 

 • Një mësimdhënës/e për lëndët histori-edukatë qytetare Lagjen e Sopës dhe Greiqec (zëvendësim i pushimit lehonisë)
  Koeficienti: A-421

Kushtet: Për vendet e lira punës për mësimdhënës/e shpallura konkurs kërkohet përgatitja adekuate profesionale sipas normativit UA-MASHT nr.05/2021 dhe UA-MASHT nr.08/2021

3. SHFMU "Dituria” në Samadraxhë 

 • Një punëtor/e teknik-ndihmës -rishpallje
  Koeficienti: A-4/1

Dokumentacioni i nevojshem për konkurrim: 

 • Formulari i aplikimit (kërkesa) cilën e plotëson kandidati
 • Ekstrakti i lindjes
 • Letërnjoftimin (fotokopje)
 • Dëshmi nuk jeni nën hetime.
 • Diploma e shkallës kualifikimit ose certifikata vend diplomës e cila nuk duhet jetë e vjetër se gjashtë muaj (fotokopje ).
 • Kandidatët cilët kanë diplomuar jashtë Repubikës Kosovës duhet t'i kenë diplomat e nostrifikuara nga Minsitria e Arsimit, Shkencës ,Teknologjisë dhe Inovacionit
 • Dëshmia e përvojës punës arsim, (nëse ka
 • Certifikatat për trajnimet e kryera akredituara nga MASHTI (nëse ka

Dokumentet e kompletuara dorëzohen fotokopjuara, ndërsa dokumentet origjinale prezantohen në intervistë. Dokumentet e pakompletuara dhe ato arrijnë pas afatit nuk merren shqyrtim nga komisioni. Aplikacionet merren dhe dorëzohen Zyren Pritëse Komunën e Suharekës. Afati për pranimin e aplikacioneve është 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit mjetet e informimit publik

Për orarin e intërvistimit do informoheni faqen zyrtare të Komunës Suharekës dhe tabelën e shpalljeve DKA-.

Shpalljet e ngjashme

20/05/2022
20/05/2022
Mësimdhënës/e   Deçan
19/05/2022
19/05/2022