Mësimdhënës/e

komuna malisheve e1558789653457
Komuna Malishevë
Publikuar
25/03/2022
Skadon
08/04/2022
Lokacioni
Malishevë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008456
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 23/02/2022
Afati për aplikim: 25/03/2022 - 08/04/2022

bazë nenit 68 paragrafi 1 Ligjit për Zyrtarët Publik Nr.06/L-114 për Zyrtaret Publikë e bazë nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 Ligjit Punës, nr. 03/L-212,( Gazeta Zyrtare e Republikës Kosovës, Nr.90/2010), Neni 5 pikës c. Ligjit për Arsimin Komunat e Republikës Kosovës, nr. 03/L-068, Ligjit për Arsimin parauniverzitar Republikën e Kosovës, Nr. 04/L-032, datës 29.08.2011 nenit 34 dhe 35 Udhëzimit Administrativ ( 'MPMS)Nr.07/2017 r rregullimin e Procedurave Konkursit Publik Neni 4. Udhëzimit Administrativ MASHT Nr.05/2021 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional Arsimit Përgjithshëm. Drejtoria për Arsim dhe Edukim shpall

KONKURS
Viti shkollor -2021/2022 

Nr. | Niveli, Shkolla | Pozita | Vendi i lire/zevendesim | Ore | Numri i pozitav 

  • SHFMU" Salih Bytyçi” në Shkozë me 16 orë mësimore dhe në SHFMU" Gjergj Kastrioti" në Llazicë me 5 orë mësimore | Gjuhë angleze | Zëvendesim i lehonisë | 1 | 20

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente: 

  • Formulari i aplikimit
  • Rezymeja personale (CV)
  • Dokumenti personal (letërnjoftimi ose pasaporta)
  • Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), çertifikatat vend diplomës jo vjetra se gjashtë muaj.
  • Çertifikata nuk jeni nën hetime
  • Dëshmitë e përvojës institucionet arsimore (nëse ka)
  • Çertifikata e lindjes 

Kushtet dhe Kualifikimi: 

bazë Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2021 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional Arsimit përgjithshëm

mungesë kandidatëve me kualifikim përkatës, do shqyrtohen edhe aplikacionet e kandidatëve me kualifikim më të përafërt.

Mosplotësimi i saktë dhe i qartë i formularit të aplikimit, aplikacionet e pakompletuar dhe ato që dorëzohen pas afatit të konkursit nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen. 

Si informata të sakta dhe vërteta do konsiderohen vetëm ato informata, cilat janë dëshmuara me dokumente (jo ata janë vetëm deklaruara pa dëshmi

Për intervistë do të ftohën ata kandidatë të cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve ligjore të cekura. 

Lista e ngushtë e aplikantëve ftohen për intervistë dhe orari i intervistave publikohet ueb faqen e Komunës Malishevës

gjitha dokumentet duhet jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do kërkohen me rastin e intervistimit

Themelimi i marrëdhënies së punës: 

Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit kontratës punës

Afati dhe mënyra e aplikimit 

gjithë kandidatët e interesuar duhet t'i marrin aplikacionet dhe plotësuara dorëzohen pranë Qendrës për Shërbim me Qytetar Komunën e Malishevës. Data e njoftimit është prej dt; 22.02.2022. deri me dt, 21.03.2022, ndërsa data e aplikimitështë nga dt; 22.03.2022 deri me dt; 06.04.2022, në intervistë do ftohën vetëm kandidatët nga lista  e ngushtë

gjithë kandidatët kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit Republikës Kosovës, e konkurrojnë për këto pozita, duhen diplomat e tyre (gradat universitare fituara) jenë njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do refuzoj çdo aplikacion kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kushte konkursit

Në intervistë do ftohën vetëm kandidatët nga lista e ngushtë

Shpalljet e ngjashme

Mësimdhënës/e   Deçan
19/05/2022
19/05/2022
Mësimdhënës/e klasor/e   Fushë Kosovë
13/05/2022