Mësimdhënës/e

shtime e1608736731496
Komuna Shtime
Publikuar
18/03/2022
Skadon
31/03/2022
Lokacioni
Shtime
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008421
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 15/02/2022
Afati për aplikim: 18/03/2022 - 31/03/2022

bazë të Ligjit për Arsimin në Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin parauniversitar Republikën e Kosovës, Ligjit Punës, nr. 03/L-212, Ligji për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Udhëzimit Administrativ MASHT nr. 05/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional Arsimit Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave Konkursit Sektorin Publik, Drejtoria për Arsim shpall

KONKURS PUBLIK 

Institucioni: Komuna e Shtimes
Drejtoria: Drejtoria e Arsimit - Shtime
VendiShML Gjimnazi Naim Frashërinë Shtime 

Titulli i vendit punësMësimdhënës/e ndor 1 pozitë 

SHML Gjimnazi Naim FrashëriShtime 

 • Një mësimdhënës/e i/e lëndës kimi 8 orë ShML Gjimnazi Naim Frashëri, 10 orë Shkollën e Mesme Lartë Profesionale Shtime dhe 2 orë ShFMU SkënderbeuReçak, nr.poz.01 

Detyrat dhe përgjegjësitë e simdhënësit: 

I punësuari është i obliguar realizojë detyrat e punës si ne vijim: 

 • realizojplanprogramin mësimor për vendin përkatës të punës duke u bazuar Ligjinmbi Arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe në aktet e tjera nënligjore, të cilat i rregullojnë fushat përkatëse relevante për vendin e tij/saj/punës.
 • Të zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale procesin e mësimdhënies.
 • zbatojë metodologjitë e reja mësimdhënies dhe të vlerësimit përputhje me udhëzimet e planprogramit të ri.
 • Të tregojë respekt dhe të sillet me drejtësi, barazidhe pa dallime me bashkëpunëtorët të cilët punon.
 • Të respektojë autoritetin e drejtpërdrejtë të zyrtarit, të cilit i raporton, dhe t'i kryejë detyrat mund t'ua caktojë ai/ajo. Detyrat e punës duhet jenë në harmoni me legjislacionin në fuqi.
 • mos kërkojë apo të pranojë udhëzime lidhur me kryerjen e detyrave punës nga asnjë organ tjetër përveç drejtorit të shkollës dhe DKA-së.
 • mos e shfrytëzoi pozitëne punës për interesa private në dobi të ndonjë pale të tretë, përfshirë edhe familjen, shoqërinë apo miqësinë e tij.
 • Të ushtrojë maturi maksimale lidhur me të gjitha çështjet e punës. Përfshirë, ruajtjen e informatave (nëse nuk janë publike), cilat lidhën me procesin e punës dhe raporteve të krijuara prej saj, duke mos komunikuar këto informata me asnjë person fizik dhe juridik, përveç kur informatat e tilla janë parapara në kuadër të detyrave sipas kësaj kontrate apo autorizimit nga zyrtari të cilit i raporton.
 • mbaj orën e kujdestarisë dhe kujdestarinë ditore
 • I punësuari është i obliguar të respektoj kodin e veshjes dhe të sjelljes, përcaktuar me rregulloren e brendshme shkollës dhe akteve tjera ligjore dhe nënligjore.
 • I punësuari sipas kësaj kontrate, nuk do të kryejë punë apo detyrë tjetër, me orar të plotë, nëse puna e tillë, bie ndesh me aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga DKA-ja ose përfaqësuesit saj.
 • Puna do monitorohet dhe të vlerësohet mbi bazën e rezultateve të arritura nxënësve, sipas procedurave profesionale nga ana e ekspertëve përkatës. 

Kushtet e punësimit

Për këto vende pune kërkohet përgatitja adekuate profesionale në bazë të Ligjit për Arsimin në Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe Ligjit të Punës nr. 03/L-212 Udhëzimit Administrativ nr. 05/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit Përgjithshëm nga MASHT. 

Për Aplikim kandidatët duhet kompletojnë dokumentacionin: Diplomën ose certifikatën e diplomimit nga Fakulteti – kopjen e vërtetuar te noteri, certifikatën e trajnimeve kryera nëse keni, vërtetimin mbi përvojën e punës nëse keni dhe letërnjoftimin kopje. 

Kërkesat e dërguara pas afatit nuk pranohen, si dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do shqyrtohen. Data e njoftimit portalin shtetëror www.konkursi.rks-gov.net është prej datës  15.02.2022 deri datë 17.03.2022 ndërsa data e aplikimit është nga data 18.03.2022 deri 01.04.202

Aplikacionet e konkurrimit merren dhe dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 deri ora 16:00 zyrën e drejtorisë Arsimit Komunën e Shtimes, Rruga Tahir Sinaninë Shtime

Inkurajohen për konkurrim kandidatët e gjitha përkatësive etnike dhe gjinore

intervistë do ftohën vetëm ata kandidatë i plotësojnë kushtet e konkursit sipas përgatitjes përkatëse ose përafërt

Rezultatet shpallen linkun konkursi.rks-gov.net 

Këshillë Juridike: Kundër këtij konkursi palët e pakënaqura mund bëjnë ankesë afat prej 15 ditësh, nga dita e publikimit, Komisionit për Ankesa

Shpalljet e ngjashme

Mësimdhënës/e   Deçan
19/05/2022
19/05/2022
Mësimdhënës/e klasor/e   Fushë Kosovë
13/05/2022