Mësimdhënës/e

komuna decan logo e1612521714314
Komuna Deçan
Publikuar
20/05/2022
Skadon
03/06/2022
Lokacioni
Deçan
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008838
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 19/04/2022
Afati për aplikim: 19/05/2022 - 02/06/2022

bazë nenit 67, 68 Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, Ligjit Nr.03/L-068 për Arsimin Komuna të Republikës Kosovës, Ligjit Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, bazë Udhëzimit Administrativ (MASHT) nr.05/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional Arsimit Përgjithshëm, dhe bazë Udhëzimit Administrativ 07/2017 për Rregullimin Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Komuna e Deçanit, shpall

KONKURS
Për plotësimin e vendit lirë punës 

Institucioni: Komuna e Deçan
Drejtoria: Drejtoria e Arsimit 

Titulli i vendit punës: Mësimdhënës i/e Matematikës SHFMU Jusuf GërvallaPrapaqan

Periudha e Kontratës: Me kohë pacaktuar (Vend i Lirë 12 Orë

 • Data e njoftimit: 19.04.2022 - 18.05.2022
 • Afati për aplikim : 19.05.2022 02.06.202

Lloji i Pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik;
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Institucionit

Detyrat Kryesore mësimdhënësit/ës

 • Misioni dhe detyra e mësimdhënësit është zhvillojë te nxënësi qëndrim, njohuri, shkathtësi, dije dhe t'i japë informata sa sakta dhe korrekte pikëpamje shkencore, kulturore e morale;
 • Mësimdhënësi është përgjegjës për edukimin dhe formimin korrekt nxënësve me normat dhe sjelljet e shëndosha morale;
 • realizojë planin dhe programin e paraparë edukativ e arsimor, respektojë rregullat e disiplinës, orarin e mësimit dhe kërkojë nga nxënësit kenë sjellje korrekte;
 • vishet përputhje me kodin etik veshjes dhe me normat pedagogjike-arsimore sistemit arsimor Republikës Kosovës. procesin mësimor mësimdhënësi ka për detyrë mbajë uniformën e shkollës e ka zgjedhur Këshilli Drejtues i Shkollës;
 • Përveç procesit rregullt mësimor, mësimdhënësi organizon takime veçanta me grupe nxënësish ose me paralele caktuara, për tematika dhe objektiva specifike, që do t'u shërbenin nevojave kanë nxënësit për mësim plotësues ose për mësim shtesë;
 • Mësimdhënësi harton planin vjetor dhe mujor, përgatit planin ditor, i cili duhet jetë analitik, racional dhe pasqyrojë teknologjitë bashkëkohore mësimdhënies, punën grupe, punën individuale, mësuarit aktiv e krijues, bën vlerësimin e vazhdueshëm nxënësve dhe raste veçanta përgatit edhe PIA-n;
 • Mësimdhënësi duhet jetë udhërrëfyes dhe t'i ndihmojë nxënësit përdorimin e kompjuterëve, projektorit, veglave muzikore dhe pajisjeve tjera, të përgatisë orët e mësimit me demonstrime e me mjete konkrete: CD, DVD, tabela, vizatime etj.
 • Mësimdhënësi mban përgjegjësi për mirëmbajtjen e orendive dhe pajisjeve klasat e mësimit, laboratorë dhe në kabinete. rast shkatërrimit ose dëmtimit, duhet raportojë menjëherë te drejtori i shkollës, kundërtën do detyrohet paguajë vetë dëmin e shkaktuar;
 • Mësimdhënësi mban përgjegjësi për praninë e nxënësve mësim, evidentimin e mungesave sipas kërkesave dhe rregullave caktuara nga MASHT;
 • Mësimdhënësi vendos a duhet lejojë nxënësin mos jetë prezent orën e mësimit, në rastet i konsideron arsyeshme; me këtë rast nxënësi shënohet rubrikën e mungesave me shënimin me lejeanash
 • Mësimdhënësi nuk ka drejtë ta largojë nga ora mësimore nxënësin i cili nuk i respekton rregullat e sjelljes orën e mësimit. Nëse problemi nuk mund menaxhohet, atëherë ai adresohet te drejtori i shkollës apo te bashkëpunëtorët profesional në shkollë (nëse ka).
 • rast mungesës nga mësimi për arsye ndryshme, mësimdhënësi është i obliguar ta njoftojë me kohë drejtorin e shkollës;
 • Mësimdhënësi procesin mësimor nuk guxon shkojë klasë pa Ditarin personal dhe Librin e klasës; 
 • Mësimdhënësi patjetër merr pjesë mbledhjen e Këshillit mësimdhënësve, Aktiveve profesionale dhe Këshillit klasës;
 • Mësimdhënësi obligohet të marrë pjesë dhe organizojë aktivitete edukative me nxënës;
 • Mësimdhënësi mban përgjithësi për bazën materiale, didaktike etj, e ka ngarkim;
 • Mësimdhënësi duhet detyrimisht ti kompensojë orët e humbura, pavarësisht nga arsyet e humbjes, ketë paraqitje rregullt dhe jetë korrekt marrëdhënie me tjerët;
 • Mësimdhënësi duhet ta zbatojë me përpikëri udhëzimin administrativ MASHT, përcakton mënyrën e vlerësimit nxënësve dhe shkallën e arritshme risë nxënësve.
 • Mësimdhënësi është i obliguar paraqitet shkollë paku 15 minuta para fillimit mësimit

Kriteret e kualifikimit

 1. Niveli master arsimor (300 ECTS);
 2. Sistemi katërvjeçar;
 3. Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente

 • Formulari i aplikimit;
 • Rezymeja personale (CV);
 • Dokumenti personal(letërnjoftimi ose pasaporta kopje- shtetësi Kosovare)
 • Diploma e kualifikimit e noterizuar;
 • Trajnime (nëse ka);
 • Vërtetimin për përvojën e punës (nëse ka );
 • Certifikata nuk jeni nën hetime;
 • Certifikata e lindjes;
 • Personat kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë diplomat e nostrifikuara MASHT

Dokumentacioni dorëzohet kopje, pasi i njëjti pas përfundimit të procedurave rekrutimit nuk kthehet

Afati dhe mënyra e publikimit

30 ditë nga dita e publikimit konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data: 19.05.2022 02.06.2022 (16:00

gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet duhet ti shkarkojnë nga portali shtetëror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe faqen zyrtare komunës, dhe plotësuara ti dorëzojnë Drejtorin për Arsim, (Zyrën nr. 52). Vetëm kandidatët cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë listën e ngushtë do ftohen intervistë. gjithë kandidatët cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës Kosovës e konkurrojnë për këtë pozitë, duhet diplomat e tyre (gradat universitare fituara) jenë njohura (nostrifikuara) nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, kundërtën komisioni gjatë selektimit aplikacioneve, do refuzoj çdo aplikacion kandidatëve cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht konkursit. Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave gjitha komuniteteve Republikës Kosovës. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Për çdo paqartësi aplikuesit i drejtohen DKA-, zyra nr.52 Kati-III

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme

20/05/2022
Mësimdhënës/e klasor/e   Fushë Kosovë
14/05/2022