Mësimdhënës/e (2)

shtime e1608736731496
Komuna Shtime
Publikuar
21/04/2022
Skadon
06/05/2022
Lokacioni
Shtime
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008683
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 23/03/2022
Afati për aplikim: 22/04/2022 - 06/05/2022

bazë Ligjit për Arsimin në Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin parauniversitar Republikën e Kosovës, Ligjit Punës, nr. 03/L-212, Ligji për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Udhëzimit Administrativ MASHT nr. 05/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional Arsimit Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave Konkursit Sektorin Publik, Drejtoria për Arsim shpallë

KONKURS PUBLIK 

Institucioni: Komuna e Shtimes
Drejtoria: Drejtoria e Arsimit - Shtime ShFMU Emin DurakuShtime 

Titulli i vendit punësMësimdhënës/e lëndor me kohë caktuar, 2 (dy) pozita 

 • Një mësimdhënës/e i/e lëndës gjuhë dhe letërsi angleze (me kohë caktuar-zëvendësim
 • Një mësimdhënës/e i/e lëndës kimi (me kohë caktuar-zëvendësim

Detyrat dhe përgjegjësitë e mësimdhënësit

I punësuari është i obliguar realizojë detyrat e punës si ne vijim

 • realizoj planprogramin mësimor për vendin përkatës të punës duke u bazuar Ligjin mbi Arsimin Parauniversitar Republikën e Kosovës dhe aktet e tjera nënligjore, cilat i rregullojnë fushat përkatëse relevante për vendin e tij/saj/punës.
 • zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale procesin e mësimdhënies.
 • zbatojë metodologjie reja mësimdhënies dhe vlerësimit në përputhje me udhëzimet e planprogramit ri.
 • tregojë respekt dhe sillet me drejtësi, barazi dhe pa dallime me bashkëpunëtorët cilët punon.
 • respektojë autoritetin e drejtpërdrejtë zyrtarit, cilit i raporton, dhe t'i kryejë detyrat mund t'ua caktojë ai/ajo. Detyrat e punës duhet jenë harmoni me legjislacionin fuqi.
 • mos kërkojë apo të pranojë udhëzime lidhur me kryerjen e detyrave punës nga asnjë organ tjetër përveç drejtorit shkollës dhe DKA-.
 • mos e shfrytëzoi pozitën e punës për interesa private dobi ndonjë pale tretë, përfshirë edhe familjen, shoqërinë apo miqësinë e tij.
 • ushtrojë maturi maksimale lidhur me gjitha çështjet e punës. Përfshirë, ruajtjen e informatave (nëse nuk janë publike), të cilat lidhën me procesin e punës dhe raporteve krijuara prej saj, duke mos komunikuar këto informata me asnjë person fizik dhe juridik, përveç kur informatat tilla janë parapara kuadër detyrave sipas kësaj kontrate apo autorizimit nga zyrtari cilit i raporton.
 • mbaj orën e kujdestarisë dhe kujdestarinë ditore.
 • I punësuari është i obliguar të respektoj kodin e veshjes dhe sjelljes, përcaktuar me rregulloren e brendshme shkollës dhe akteve tjera ligjore dhe nënligjore.
 • I punësuari sipas kësaj kontrate, nuk do kryejë punë apo detyrë tjetër, me orar plotë, nëse puna e tillë, bie ndesh me aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga DKA-ja ose përfaqësuesit saj.
 • Puna do monitorohet dhe vlerësohet mbi bazën e rezultateve arritura nxënësve, sipas procedurave profesionale nga ana e ekspertëve përkatës

Kushtet e punësimit

r këto vende pune kërkohet përgatitja adekuate profesionale bazë Ligjit për Arsimin Komunat e Kosovës, Ligjit për Arsimin Para universitar Republikën e Kosovës dhe Ligjit Punës nr. 03/L-212 Udhëzimit Administrativ nr. 05/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional Arsimit Përgjithshëm nga MASHT

Për Aplikim kandidatët duhet kompletojnë dokumentacionin: Diplomën ose certifikatën e diplomimit nga Fakulteti kopjen e vërtetuar te noteri, certifikatën e trajnimeve të kryera nëse keni, vërtetimin mbi përvojën e punës nëse keni dhe letërnjoftimin kopje

Kërkesat e dërguara pas afatit nuk pranohen, si dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do shqyrtohen. Data e njoftimit portalin shtetëror www.konkursi.rks-gov.net është prej datës 23.03.2022 deri më datë 21.04.2022 ndërsa data e aplikimit është nga data 22.04.2022 deri 06.05.202

Aplikacionet e konkurrimit merren dhe dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 deri ora 16:00 zyrën e drejtorisë Arsimit Komunën e Shtimes, Rruga Tahir SinaniShtime. Inkurajohen për konkurrim kandidatët e gjitha përkatësive etnike dhe gjinore

intervistë do ftohën vetëm ata kandidatë që i plotësojnë kushtet e konkursit sipas përgatitjes përkatëse ose përafërt

Për rezultatet kandidatët do njoftohen me shkrim përputhje me nenin 8 Udhëzimit Administrativ MPMS Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave Konkursit Sektorin Publik 

Këshillë Juridike: Kundër këtij konkursi palët e pakënaqura mund bëjnë ankesë afat prej 15 ditësh, nga dita e publikimit, Komisionit për Ankesa

Shpalljet e ngjashme