Mësimdhënës/e

dragash logo min e1558652293568
Komuna e Dragashit
Publikuar më
14/10/2020
Qyteti
Dragash
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Ne bazë të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr.04L-032, nenit 8 të
Ligjit mbi Punën në Republikën e Kosovës, nr.031L-212, nenit 5 të Ligjit për Arsimin në
Komunat e Republikës së Kosovës nr.03L-068, Udhëzimit Adm 'rativ (MASHT) nr.1072018 të datës 20.07.2018 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimi Udhëzimit Administrativ nr.0522015- normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, Udhëzimit Administrativ Nr.0772017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, vendimin e MASHT nr.232001B, vendimin e MASHT nr.231701B të datës, 04 Gusht 2015, kërkesën nga MASHT ref.2-2955 të datës 01 Korrik 2016. Drejtoria Komunale për Arsim në Dragash, shpall:

KONKURS- plotesues

Për plotësimin e vendeve të lira të punës për arsimin parafillor, fillor të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë të Komunës së Dragashit për vitin shkollor 202072021,

SHFMU '' Ilmi Bantjari'' Blac

Nje mësimdhënës/e për matematikë ( deri sa punëtorja të kthehet nga pushimi i

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

 • Formulari i aplikimit (merret në DKA ku dorëzohen aplikacionet me dokumentet tjera
  përkatëse.)
 • Dokumenti personal (kopja e letërnjoftimit asaportës)
 • Diploma duhet të jetë e vërtetuar nga origjinali, në të kundërtën nuk merret si valide
  (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të noterizuara te noteri
  vjetra se gjashtë muaj:
 • Kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet jashtë Republikës së Kosovës , duhet të
  sjellin diplomën e nostrifikuar:
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime:
 • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).
 • Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e publikimit në mjetet e informimit.
 • Vërejtje: Dokumentacioni i kompletuar për konkurrim nuk iu kthehet kandidatëve.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme

13/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
08/01/2021