Mësimdhënës/e (14)

lipjan
Komuna Lipjan
Publikuar më
20/12/2021
Qyteti
Lipjan
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00007897
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 18/11/2021
Afati për aplikim: 20/12/2021 - 03/01/2022

Në bazë të nenit 67 dhe 68, të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 067L-114, nenit 5 (pikë c) të Ligjit mbi Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr. 031-068, nenit 35 (paragrafi 2 dhe 4) i Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës Nr. 047L-032, Udhëzimit Administrativ 0572021 Për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Udhëzimin Administrativ 0572015 Normativi për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional, shpall:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

Titulli i vendit të punës: Mësimdhënës/e

SHFMU ”V. Frashëri” në Lipjan:

 • Zëvendësim: 16 orë mësimi në javë, lënda Matematikë një (1) pozitë
 • Zëvendësim: 20 orë mësimi në javë, Mësimdhënësje mbështetës një (1) pozitë

SHFMU “Ismail Luma” në Lipjan:

 • Zëvendësim: 20 orë mësimi në javë, Mësuesve klase një (1) pozitë

SHFMU “Haradin Bajrami” në Magure:

 • Zëvendësim: 12 orë mësimi në javë, lënda Histori një (1) pozitë

SHFMU “Katër Dëshmorët” në Krojmir:

 • Zëvendësim: 20 orë mësimi në javë, MësuesVe klase një (1) pozitë

SHFMU ”Z. Hajdini” në Gadime:

 • Zëvendësim: 17 orë mësimi në javë, lënda Matematikë një (1) pozitë

SHFMU “H. Z. Kamberi” në Sllovi:

 • Vendi lirë: 14 orë mësimi në javë, lënda TIK një (1) pozitë

SHFMU “Kadri Beba” në Ribarii M:

 • Zëvendësim: 20 orë mësimi në javë, MësuesVe klase dy (2) pozita

SHFMU “Dy Dëshmorët” Dobraje M:

 • Zëvendësimi: 20 orë imi në javë, Mësuesve klase n'ë (1) pozitë

SHFMU “Vezir Kolshi” në Baicë:

 • Zëvendësim: 20 orë mësimi në javë, Mësuesve klase një (1) pozitë

SHFMU “Migjeni” në Rufci i Ri PNF Hallaq i M:

 • Zëvendësim: 20 orë mësimi në javë, Mësuesve klase një (1) pozitë

SHML “Shaqir Hoxha” Shalë:

 • Zëvendësim: 17 orë mësimi në javë, lënda TIK një (1) pozitë

SHML Gjimnazi “Ulpiana” në Lipjan:

 • Zëvendësim: 16 orë mësimi në javë, lënda Fizikë një (1) pozitë

SHMP “Adem Gllavica” në Lipjan:

 • Zëvendësimi: 40 orë pune në javë, Instruktor i lavërtarisë dhe blegtorisë një (1) pozitë

Institucioni: Komuna e Lipjanit
DepartamentifDrejtoria: Drejtorati për Arsim
Lloji Nëpunës i Shërbimit Publik
Nunri i Pozitave: (15) pesmbëdhjetë
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës
Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të caktuar

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës
 • Të ketë zotë: plotë për të vepruar
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas ligjit

Detyrat dhe përgjegjësitë për Mësimdhënës/e

 • Të realizoj planprogramin mësimor për vendin e punës, në harmoni me legjislacionin në fuqi që rregullojnë fushat përkatëse për vendin e tijfsaj të punës
 • Të zbatoj detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale në procesin e mësimdhënies
 • Të përgatit me rregull planin mësimor, në përputhje me Kurrikulën Bërthamë
 • Të zbatojë metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe vlerësimit në përputhje me Udhëzimet Kurikulare
 • Të mbajë ditarin personal të vlerësimit të nxënësve
 • Të marrë pjese aktive në organizimet jashtë mësimore me nxënës, si dhe
 • Detyrat tjera që janë të përcaktuar me legjislacionin në fuqi.

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit arsimor:

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 1072018 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ Nr. 0612015 Normativi Për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional. Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas këtyre Udhëzimeve Administrative nuk do të shqyrtohen, përkatësishtrefuzohen.

Dokumentet e nevojshme:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar
 • Rezymeja Personale (CV)
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) i fotokopjuar
 • Diplomat e kualifikimit ose certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të noterizuara tek noteri
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT
 • Certifikata që nukjeni nën hetime (origjinal)
 • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka)
 • Nëse kandidatifja ka interes të aplikoj në më shumë vende, atëherë duhet të bëj aplikim të ri për secilën shkollë, duke i bashkangjitur të gjitha dokumentacionet e kërkuara)

Dokumentet duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).

Fillimi i punës për vendet e cekura më lartë, do të jetë në varësi të lirimit real i vendit të punës. (datës së pensionimit, pushimit të lehonisë apo mungesës tjetër).

Afati dhe mënyra e aplikimit: 30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 20.12.2021 deri me
03.01.2022 (15:00)

Paraqitja e kërkesave: Kandidatët e interesuar, duhet t'i marrin aplikacionet dhe të plotësuara ti dorëzojnë në Qendrës për Shërbime me Qytetarë në Komunën e Lipjanit.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

Njoftimet dhe rezultatet shpallen në ueb faqen e Komunës dhe tabelën e shpalljeve të Komunës.

 

Listime të ngjashme

Mësimdhënës/e (13)   Skenderaj
14/01/2022
10/01/2022
Mësimdhënës/e (16)   Kaçanik
07/01/2022
07/01/2022