Mësimdhënës/e (10)

64x64 gjakove gjakova komuna e gjakoves
Komuna e Gjakovës
Publikuar më
27/03/2021
Qyteti
Gjakovë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 67 dhe 68, tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, nenit 5 pikë c të Ligjit mbi Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr.03/L-068, nenit 37 paragrafi 2 i Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës Nr.04/L-032, Udhëzimit Administrativ 10/2018 Për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, si dhe nenit 2 paragrafi 2 të Statutit të Komunës, Komuna e Gjakovës shpall:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës - zëvendësim

Titulli i vendit të punës: Mësimdhënës/e

Shkolla “Rilindja” në Dobrigje

 • Një   (1)   mësimdhënës/e të lëndës Biologji-Kimi me 14 orë mësimi në javë | Pushim i lehonisë

SHMLT “Nexhmedin Nixha” në Gjakovë

 • Një (1) mësimdhënës/e në profilin Dizajn i Veshjes me 20 orë mësimi në javë | Pushim i lehonisë
 • Një (1) mësimdhënës/e në profilin rrobaqepësi me 20 orë mësimi në javë | Pushim i lehonisë

Shkolla ”Yll Morina ” në Gjakovë

 • Një (1) mësimdhënës/e të lëndës Fizikës me 20 orë mësimi në javë | Pushim i lehonisë

SHMLM “Hysni Zajmi” në Gjakovë

 • Një (1) mësimdhënës/e (Mjek i/e Përgjithshëm/e) për lëndët mjekësore me 10 orë mësimi në javë | Pushim i lehonisë

Gjimnazi “Hajdar Dushi” në Gjakovë

 • Një (1) mësimdhënës/e për lëndën Psikologji me 20 orë mësimi në javë | Pushim i lehonisë
 • Një (1) mësimdhënës/e për lëndën Matematikë me 20 orë mësimi në javë | Pushim i lehonisë
 • Një (1) mësimdhënës/e për lëndën e Gjuhës Frënge me 15 orë mësimi në javë | Pushim i lehonisë

Shkolla “Selman Riza” në Gjakovë

 • Një (1) mësimdhënës/e për lëndën Edukatën Fizike me 18 orë mësimi në javë | Zëvendësim – gjersa të kthehet punëtori nga pushimi mjekësor

Në disa shkolla të Komunës së Gjakovës

 • Mësimdhënës/e të mësimit Klasor | Zëvendësime sipas kërkesës së Drejtorisë së Arsimit

Institucioni: Komuna e Gjakovës;
Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Arsim;
Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik;
Numri i Pozitave: (10) dhjetë;
Titulli i mbikëqyrësit:  Drejtori i Shkollës;
Kohëzgjatja e emërimit:  Në kohë të caktuar.

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit

Detyrat dhe përgjegjësitë për Mësimdhënës/e 

 • Të realizoj planprogramin mësimor për vendin e punës , në harmoni me legjislacionin në fuqi, që të rregullojë fushat përkatëse për vendin e tij/saj të punës;
 • Të zbatoj detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale në procesin e mësimdhënies;
 • Të përgatit me rregull planin mësimor, në përputhje me Kurrikulën Bërthamë;
 • Të zbatojë metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe vlerësimit në përputhje me Udhëzimet Kurikulare;
 • Të mbajë ditarin personal të vlerësimit të nxënësve;
 • Të marrë pjese aktive në organizimet jashtë mësimore me nxënës, si dhe
 • Detyrat tjera që janë të përcaktuar me legjislacionin në fuqi.

Kushtet dhe Kualifikimi: 

Në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr.10/2018 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ Nr.05/2015 Normativi Për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional. Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas këtyre Udhëzimeve Administrative nuk do të shqyrtohen, përkatësisht refuzohen.

Dokumentet e nevojshme:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar;
 • Rezymeja Personale (CV);
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) i fotokopjuar;
 • Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të noterizuara tek noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë Çdo certifikatë e diplomës më e vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit nuk do të merret parasysh;
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT;
 • Certifikatën nga Gjykata se nuk është nën hetime (origjinali);
 • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).

Dokumentet duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).

Afati dhe mënyra e aplikimit:

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 26.03.2021 deri 09.04.2021(15:00). 

Paraqitja e kërkesave:

Aplikacionet merren në Qendrën e Informimit, kati përdhese në ndërtesën e administratës së Komunës së Gjakovës si dhe mund të shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Gjakovës, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në Zyrën e Pranimit apo të dërgohen me postë në këtë adresë: Komuna e Gjakovës, Rr. “UÇK” nr. 53, 50000 Gjakovë.

Rezultatet shpallën në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/ dhe https://kk.rks- gov.net/gjakove/category/konkurset-njoftimet/

-Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

 

Listime të ngjashme