Menaxher/e i/e Departamentit të Sigurisë së Informacionit

teb bank kosovo
TEB
Publikuar
16/02/2022
Skadon
22/02/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Mundësi Punësimi

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Menaxher i Departamentit të Sigurisë së Informacionit, në Zyrën Qendrore, Prishtinë

Përgjegjësitë:

 • Krijon kuadrin e menaxhimit të sigurisë së informacionit që do të sigurojë që informacioni në pronësi ose nën kujdestarinë e bankës është i mbrojtur nga aksesi, përdorimi, leximi, inspektimi, zbulimi, regjistrimi, modifikimi, ndërprerja ose shkatërrimi i paautorizuar
 • Ndërmarrja e aktiviteteve të vazhdueshme për të siguruar që mekanizmat mbrojtës për përdorimin, përpunimin, ruajtjen dhe transmetimin e burimeve të informacionit të mirëmbahen dhe funksionojnë në mënyrë të përsëritur
 • Përcaktimi i mënyrës se si të klasifikohen asetet e informacionit dhe të identifikohen masat e nevojshme të sigurisë së klasifikimit dhe kontrollet e aksesit për secilën kategori
 • Zhvillon dhe mirëmban një inventar të aseteve të informacionit, duke përfshirë pronarin, klasifikimin e sigurisë, autorizimet e aksesit, kryerjen e cenueshmërisë dhe vlerësimin e temave, vlerëson ndikimin e kërcënimeve mbi asetet,
 • Monitoron aksesin në të gjitha pjesët e informacionit dhe sistemet e procesimit, dhe menaxhon dokumentacionin e autorizimeve të aksesit në të gjitha burimet e teknologjisë së informacionit dhe informacionit.
 • Të shqyrtojë implementimin dhe pajtueshmërinë me masat e kontrollit të sigurisë së informacionit. Punon në përcaktimin e kapacitetit të përgjithshëm bartës të rrezikut dhe sigurohet që mjediset e TI-së të mbrohen në mënyrë adekuate nga rreziqet dhe kërcënimet e mundshme.
 • Koordinon zhvillimin dhe zbatimin e kontrolleve të përshtatshme dhe efektive për të zbutur kërcënimet dhe rreziqet e identifikuara, dhe ndjekjen e çështjeve të zbuluara të sigurisë dhe zbatimin e zgjidhjeve për të reduktuar ekspozimet ndaj rreziqeve të sigurisë
 • Hartimi i dokumenteve të komunikimit të brendshëm në lidhje me sigurinë e informacionit dhe mbështetja e njësive operacionale për zbatimin dhe zbatimin e tyre
 • Siguron trajnime dhe udhëzime për ndërgjegjësimin dhe edukimin për sigurinë e informacionit.
 • Përgjegjës për të qenë i përditësuar me praktikat më të fundit të sigurisë në industri,
 • Të sigurojë përputhjen me kërkesat rregullatore, legjislative dhe mbikëqyrëse në lidhje me sigurinë e informacionit.
 • Mbikëqyrja e identifikimit, komunikimit dhe gjurmimit të ndryshimeve rregullatore për Sigurinë e të dhënave.
 • Mbikëqyrja e zhvillimit dhe zbatimit të programeve përkatëse të trajnimit të punonjësve në lidhje me Sigurinë e Informacionit.
 • Teston dhe verifikon proceset dhe procedurat e bankës nëse ato përputhen me kriteret kombëtare dhe ndërkombëtare për Sigurinë e Informacionit.
 • Implementon forma të transferimit të të dhënave brenda dhe jashtë vendit në formatin ligjor të parashikuar me ligjin për Sigurinë e Informacionit.
 • Këshillon dhe asiston tek Bordit Drejtues dhe Menaxhmenti Ekzekutiv në zbatimin e Politikave dhe Procedurave për programin e Sigurisë së Informacionit.
 • Bashkëpunon me Departamentin e IT dhe departamentet e tjera brenda dhe jashtë bankës për përgatitjen e infrastrukturës teknologjike dhe kritereve të tjera të kërkuara me ligj.
 • Siguron zbatimin e procesit, metodologjisë dhe politikave në lidhje me sigurinë e informacionit.
 • Përgjegjës për menaxhimin dhe raportimin e incidenteve të rrezikut operacional.

Njohuritë dhe aftësitë e kërkuara:

 • Diplomë Universitare në Shkenca Kompjuterike, Matematikë, Fizik apo fusha të ngjashme. Preferohet të ketë diplomë Master
 • Minimumi 9 vite përvojë menaxheriale në sektorin e IT apo në sektorin bankar.
 • Aftësi të kërkuara në aplikacionet MS Office dhe SQL
 • Njohuri të Infrastrukturës së IT.
 • Ka përdorur paisjet Ciscco Network në të kaluarën, posedon njohuri rreth Konfigurimeve të Firewall. Preferohet të ketë eksperiencë me aplikacione si Qualys dhe Tenable.
 • Preferohet të ketë certificate apo trajnime për CEH (Certificate Ethical Hacker)
 • Preferohet njohuri në PCI-DSS
 • Preferohet njohuri të ISO 9001 dhe ISO 27001 standardeve.
 • Kërkohet njohja e gjuhës angleze
 • Preferohet Certifikatë në CISA, CRISC, CISM
 • Aftësi të forta komunikimi dhe ndërpersonale

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 22.02.2022. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Shpalljet e ngjashme

Arkëtar/e   Mitrovicë
19/05/2022
18/05/2022