Mekanik

hidrodrini 1 e1600241647201
Hidrodrini SHA
Publikuar
17/05/2022
Skadon
31/05/2022
Lokacioni
Pejë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bazuar në nenin 8 Ligjit Nr.03/L-212 të Punës , nenit 4 të UA 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik nenit 4 Rregullores mbi Marrëdhënjen e Punës të punëtorëve të KRU “ Hidrodrini Sh. A. Pejë , KRU Hidrodrini Sh. A. publikon këtë

KONKURS 

Pozita: Mekanik
I përgjigjet: Inxhinierit Mekanikes Impiantin për Ujëra Ndotura (ITUN).
Ekzekutues: 1 (Një).
Kohëzgjatja e kontras: Kontrata lidhet për kohë caktuar (6 mujore), me mundësi vazhdimi varësisht nga angazhimi i punësuarit

Detyrat dhe përgjëgjesitë

 • Mbështet Inxhinierin e Mekanikes
 • Jeni rgjegjës për operim dhe mirëmbajte stabilimenteve mekanike
 • Mbështesni planifikimin e materialeve dhe kemikaleve
 • veproni përputhje me rregulloret për shëndet dhe siguri punë.
 • Kontrolloni gjendjen dhe performancën e aseteve mekanike
 • Bëni riparimin e pompave, valvulave dhe pjesë tjera fazonike
 • Kryerjen e punëve tjera sipas nevojës 

rkesat/Kualifikimet Profesionale

 • Diplomë shkollës mesme fushën mekanike, apo elektromekanike,
 • Jeni trajnuar dhe keni punuar si mekanik fushën e mirëmbajtjes dhe riparimeve te pajisjeve te vogla dhe te medha si dhe sistemeve mekanike,
 • Demonstroni aftësi përdorimin e pajisjeve, lexoni dhe kuptoni diagramet mekanike dhe manualet teknike,
 • aftë punoni me makineri, vegla pune dhe kryeni saldime,
 • 2 vjet përvojë pune fushën mekanike dëshirueshme,
 • Kopja e letërnjoftimit,
 • Çertifikatën kandidati nuk është nën hetime,
 • Dëshmi për përvojën e punës

Aplikacionet mund merrenë zyrën Burimeve Njerëzore te KRU Hidrodrini"Sh. A. Rr" Lekë DukagjiniNr.156 Pejë dhe Web - faqen HidrodriniSh. A. www.hidrodrini.com

Aplikacionit i bashkangjiten kopje dokumentacionit mbi kualifikimin, për përvojen e punës, dokumente tjera nevojshme kërkon vendi i punës për cilën konkurrojnë kandidatët. Aplikacioni dhe dokumentet përcjellëse dorëzohen KRU Hidrodrini" Sh. A. Zyra e Burimeve Njerëzore pliko mbyllur adresën: Rr.Lekë Dukagjininr.156 - Pejë (afër Patrikanës Pejës).

Shpallja do të jetë e hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit, në shtypin ditore dhe Web - faqen www.hidrodrini.com

Kandidatët ftohen intervistë janë obliguar sjellin me vete dokumentet origjinale për verifikim para komisionit intervistues. Kandidatët hyjnë përzgjedhje ngushtë, do informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim afat ligjor nga zyra e Burimeve Njerëzore. Aplikacionet e derguara pas afatit cekur lartë nuk do pranohen. Dokumentat jo kompletuara do refuzohen, KRU HidrodriniSh. A. ofron mundesi barabarta punësimit për gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës