Mekanik (2)

KRM Pastertia Ferizaj 150x150 1 e1611493873599
KRM Pastertia
Publikuar
20/04/2022
Skadon
06/05/2022
Lokacioni
Ferizaj
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Kryeshefi Ekzekutiv i KRM “Pastërtia” Sh.A.Ferizaj bazuar në Nenet 8, 10 paragrafi 2.2 të Ligjit të Punës Nr.03/L 121, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe Nenin 16 të Statutit të Kompanisë shpall:

KONKURS
Për vende të punës: 

Nr. i referencës se pozitave të punës:

  • Dy (2) Mekanik
    Nr - 1761/22 

rgjegjësi mbikqyrëse: Jo
Raportimi
: Udhëheqësve të lëmive përkatës
Orari i plotë i punës: Po
Kohë
zgjatja e emërimit, Në kohë të caktuar/ Puna Provuese gjashtë (6) muaj në pajtim me Ligjin e Punës dhe Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit
Koeficientet: Në harmoni me politikat zhvillimore të Kompani
Vendi i punës: Feriza

Dokumentet e nevojshme: 

  • Aplikacionin për punësim
  • CV-ja;
  • Dëshmi mbi përvojën e punës;
  • Kopja e letërnjoftimit;
  • Dëshmia për kualifikim;
  • Dëshminë që nuk është nën hetime, jo më të vjetër se 3 muaj.
  • Diplomën e Shkollës së Mesme

Përshkrimi i vendit të punës dhe përvoja e punës: Mekanik

Punon në servisimin dhe riparimin e të gjitha llojeve të automjeteve, teston dhe kontrollon rregullësinë për mbajtje gjendje të rregulltë pune të automjeteve, teston dhe provon rregullësinë e punës sëmotorit, ndërruesit, boshtit rrotullues, alternatorit, frejt, përquesit, lyrjen e motorit, pastrimin e filterave. Kryen punët dhe detyrat e punës sipas urdhëresës së udhëheqësit të drejtëpërdrejtë dhe Kryeshefit Ekzekutiv. Për punën e vetë është përgjegjës ndaj udhëheqësit të drejtëpërdrejtë dhe Kryeshefit Ekekutiv të ndërmarrjes.

Përvoja e punës: Së paku një (1) vite përvoj pune. 

drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kane zotesi te plote per te vepruar, kenë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe aftësitë fizike që kërkohen për pozitën përkatëse. Aplikacioni mund të merret në zyret e KRM “PastërtiaSh.A. Ferizaj, Rr.“Enver TopalliNr.47 Ferizaj, ku edhe bëhet dorëzimi i Aplikacionit së bashku me dokumantacionin e kërkuar, apo mund të shkarkohet edhe në web-faqen e Kompanisë: www.pastertia.com. Afati i konkursit për aplikim është i hapur 17 ditë kalendarik nga dita e publikimit në web faqen e kompanisë si dhe në shtypin ditor, duke filluar nga data 20.04.2022 deri 06.05.2022 u 15:00

Për informata shtesë mund të kontaktoni numrin e tel. 0290/325-025. 

Shpalljet e ngjashme

Mekanik   Pejë
17/05/2022