Mbikëqyrës/e i/e Qendrës së Thirrjeve

64x64 ipko
IPKO
Publikuar më
21/10/2020
Qyteti
Prishtinë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Mbikëqyrësi/ja i/e Qendrës së Thirrjeve i raporton Menaxherit të Njësisë së Kujdesit ndaj Klientëve dhe do t’i ketë këto përgjegjësi organizative dhe menaxhuese:

 • Organizon personelin për të siguruar nivel të lartë të produktivitetit, efektshmërisë, shërbimit dhe punës kualitative.
 • Drejton, zbaton dhe monitoron progresin e projekteve të kompanisë.
 • Monitoron dhe kontrollon punën e ekipeve dhe siguron funksionimin efikas të tyre.
 • Përgatitë dhe prezanton statistika dhe raporte të ndryshme lidhur me operimet, produktivitetin dhe cilësinë e punës së njësisë.
 • Siguron që të gjithë punëtorët të jenë të informuar lidhur me produktet/shërbimet/kompaninë.
 • Siguron përmirësim të vazhdueshëm të proceseve të brendshme në lidhje me klientët.
 • Kujdeset që faqja e internetit për mbështetje dhe njohja interaktive e zërit (Interactive voice recognition) të jetë e saktë dhe e përditësuar.
 • Analizon dhe propozon metoda të reja pro-aktive me qëllim që të përmirësohet shërbimi për klientë; proceset dhe përmirësimet operative.
 • Menaxhon në mënyrë pro-aktive vëllimin e thirrjeve.
 • Kryen çdo/të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë.

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 • Shkathtësi të avancuara kompjuterike; njohuri të shkëlqyeshme të platformave të ndryshme dhe softuerëve që përdoren në qendra të thirrjeve.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe, angleze dhe serbo-kroate.

Arsimimi: Diplomë bachelor/master në Administrim Biznesi ose fushë të ngjashme.

Përvoja e punës: min 2 vite përvojë të mbikëqyrjes, organizimit dhe menaxhimit, preferohet në ambientet e qendrave të thirrjes.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është data 29.10.2020

Apliko online.

Listime të ngjashme

26/02/2021
Mjek/e të Përgjithshëm   Hani i Elezit
25/02/2021
Drejtor/e në SHFMU   Hani i Elezit
18/02/2021
18/02/2021