Lexues

KRU Hidroregjioni Jugor SHA 1 e1628520195660
Hidroregjioni Jugor
Publikuar më
09/09/2021
Qyteti
Suharekë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Ne bazë të Nenit 8 të Ligjit të punës Nr. 03/L-212, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor" Sh.A. Prizren , me datë 09.09.2021 shpall:

KONKURS

Kompania: Kompania Rajonale e Ujësjellësit “ Hidroregjioni Jugor “ Sh.A. në Prizren
Pozita e punës: Lexues, 2 (dy) në Njësin Punuese në Suharekë
Paga: Koeficijenti sipas Rregullorës së Kompanisë.

Kushtet për punësim (edukimi i kërkuar)

Përgaditja shkollore: Shkolla e mesme adekuate
Përvoja e punës: Se paku gjashtë muaj
Kushtet e veçanta: Aftësi komunikuese, njohja e gjuhëve zyrtare dhe sjellja korrekte ndaj konsumatorëve.

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Të jetë aftë qe me orar të plotë dhe pa kufizime të kryej detyrat e punës
 • Bënë leximin ujëmatësve ne teren të konsumatorëve, se paku 1 here ne 2 muaj te secili konsumatorë
 • Paraqet ujëmatësit e parregulltë, kyçjeve ilegale, në zyrën për pranimin e ankesave/kërkesave, Paraqet kyçjet e reja dhe te pa paralajmëruara, pusetat e ujit jo të rregullta te zyrja për pranimin e ankesave/kërkesave
 • Të konsumatorët të cilët kanë borxhe, dorëzon “Vërejtjen para ngritjes së procedurës për ekzekutim të përmbaruesit privat.
 • Është obliguar te mbaj mjetet mbrojtëse
 • Çdo die duhet të beje leximin e ujëmtësve
 • Kryhen edhe punët tjera sipas urdhrit të udhëheqësit
 • Për punën që kryen i përgjigjet Udhëheqësit ë shërbimit me konsurmator dhe punë administrativ.

Procedura e aplikimit:

Kandidatet e interesuar duhet të plotësojnë aplikacionin e Kompanisë — dhe se bashku me aplikacion të bashkangjesin edhe këto dokumente:

 • Biografine (CV) e detajuar
 • Letëmjoftim-kopje
 • Letërmotivimi
 • Diplomën Shkollës mesme (Obligative diploma e noterizuar),
 • Deshmi mbi përvojen e sukseshme paraprake
 • Deshmi që nuk është nën hetime

Aplikacionet mund të tërhiqen në zyrën të KRU Hidroregjioni jugor”Sh.A, rr WESLY CLARK” pn. Prizren. Aplikacionet dhe dokumentet përcjellëse duhet të dorzohen në zyre të shërbimit për punë juridike dhe të përgjithshme të mbyllura në pako. Dokumenetet nuk kthehen.
Konkursi do të jetë i hapur 15 ditë nga dita e publikimi respektivisht deri me datën 23.09.2021 në ora 16:00.

Shpallja e plotë.

Prano njoftimet me email