Kurator/e i/e ekspozitave

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Publikuar
23/04/2022
Skadon
07/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008682
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 23/03/2022
Afati për aplikim: 22/04/2022 - 06/05/2022

Bazuar Nenin 67 dhe 68 Ligjit për Zyrtarët Publik Republikës Kosovës, Nr.06/L-114, Ligjin për Institucionet e Kulturës, Nr. 02/L-57, Statutit te Galerisë Kombëtare Kosovës-GKK, Rregulloren (QRK) Nr.15/2018, për Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve Kulturës dhe Punonjësve Professional Trashëgimisë Kulturore dhe Udhëzimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave Konkursit Sektorin Publik, Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sportit rishpall

KONKURS PUBLIK 

Titulli i pozites-Kurator i ekspozitave
Institucioni
: Galeria Kombëtare e Kosovës-GKK
Kategoria Funksionale /Paga fikse: 637
Numri i Referencë: RN00008682
Kodi: RPC0002458
Vendi: Prishtinë
Raporton te : Drejtori i Galerisë Kombëtare Kosovës 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgatitë konceptet për ekspozitat tërësi
 • Bashkëpunon me Galeri dhe Muzeume tjera - këmbimin e programit për ekspozita, përgatitë ekspozita kolektive dhe aktivitete tjera
 • Merr pjesë projektimin e përgatitjes së ekspozitave, kohëpaskohshme dhe përhershme;
 • Rregullisht përcjellë ekspozitat organizohen Prishtinë dhe jashtë saj;
 • Merr pjesë përgatitjen e materialit promovues;
 • Organizon aktivitete tjera Galeri - biseda, ligjërata, projektim filmit, video performancë etj., të cilat janë paraparë me programin e Galerisë;
 • rgatitë ekspozita personale dhe kolektive, ekspozita kolektive, monografike, studiuese, propozimet për ekspozita;
 • Përgatitë materialin për katalogë (biografinë, reproduksionet, përkthimin)
 • Siguron me kohë materialin, prej autorit për katalog dhe kujdeset për kompletimin e tij
 • Mbikëqyre gjendjen e veprave

Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publikë

Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publikë janë

 • të jetë shtetas i Republikës Kosovës;
 • ketë zotësi plotë për vepruar;
 • zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 •  jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse;
 • mos jetë i dënuar me vendim të formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • mos ketë fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, pushuar sipas këtij ligji

Kualifikimi dhe përvoja 

 • Diplomë Universitare - Fakulteti i Arteve, Fakulteti Filozofik: Drejtimi Historia e Artit;
 • Duhet ketë përvoje pune profesionale, 3 (tri) vite;
 • Aftësi për udhëhequr një ekip, ose grupe punuese;
 • Aftësi negociuese dhe bindëse për përfaqësuar interesat e Institucionit;
 • ketë fleksibilitet analizimin dhe vlerësimin e çështjeve;
 • jetë gjendje punojë nën presion, ketë etikë punë dhe integritet lartë pune;
 • Njohja e domosdoshme e gjuhëve zyrtare Kosovës, folur dhe shkruar;
 • Njohja e gjuhës angleze është e dëshirueshme;
 • Njohuri e punës me kompjuter, Word, Excel;
 • Vërtetimi nuk është nën hetime

Akte ligjore dhe nënligjore rregullojnë mandatin: Ligji për Zyrtarët Publik, Nr.06/L-114, Ligji Nr. 02-L-57 për Institucionet e Kulturës, Statutiti i Galerisë Kombëtare të Kosovës-GKK dhUdhëzimi Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave Konkursit në Sektorin Publik

Procedurat e konkurrimit: Konkursi është i hapur për gjithë kandidatët e interesuar

Kohëzgjatja e emërimit: Emërimi është pa afat caktuar

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDITATËT

Data e njoftimit web faqen unike procedurave konkurimit https://konkursi.rks-gov.net është prej dt. 23.03.2022 deri me dt. 21.04.2022, ndërsa data e aplikimit është nga data 22.04.2022 deri me datën 06.05.2022. Përveç web faqes unike procedurave konkurimit, konkursi publikohet edhe Web faqen e MKRS-se. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ofron mundësi barabarta punësimi për gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga gjitha komunitetet Kosovë. Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë drejtë për përfaqësim drejtë dhe proporcional organet e shërbimit civil e administratës publike qendrore dhe lokale. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Aplikacionet e dërguara nëpërmjet postës, me pullë postare, ditën e fundit shpalljes, konsiderohen vlefshme. Paraqitja e kërkesave: Aplikacioni merret dhe dorëzohet Zyrën 27 Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Sheshi Nëna TerezëNr. 44. Për informata shtesë kontaktoni numrin 038211449 dhe 038 211921( apo ueb-faqen http://www.mkrs-ks.org/).