Kryeshef/e Ekzekutiv/e

kostt kosovo e1604594924389
KOSTT
Publikuar
05/04/2022
Skadon
05/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Energji  
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Konkurs Publik 

KOSTT - Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut Sh. A. bazuar në Ligjin mbi Ndërmarrjet  Publike, Nr. 03/L-087, ndryshim plotësimin e Ligjit për NP Ligji Nr.04/L-111, ndryshim plotësimin  e Ligjit për NP Ligji nr. 05/L -009 përkatësisht nenit 21 shpall konkurs për plotësimin e pozitës  të lirë të punës: 

Kryeshef Ekzekutiv 

Detyrat e përgjithshme për pozitën Kryeshef Ekzekutiv 

Kryeshefi Ekzekutiv është përgjegjës për udhëheqjen e suksesshme të kompanisë në arritjen e  objektivave strategjike të përcaktuara për KOSTT-in në pajtim me kërkesat ligjore dhe praktikën  më të mirë profesionale. Ai duhet të përfaqësoj kompaninë në publik, në autoritetet qeveritare  dhe në organizatat ndërkombëtare. Kryeshefi Ekzekutiv i përgjigjet Bordit të Drejtorëve,  ndërkaq e mbikëqyrë punën e tërë kompanisë dhe menaxhmentit të saj, e posaçërisht të  Zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv, Drejtorëve të Departamenteve dhe Menaxherëve të Zyrave. 

Detyrat specifike: 

Menaxhimi i përgjithshëm  

Kryeshefi Ekzekutiv koordinon zhvillimin e afarizmit të KOSTT-it, ndërkaq detyrat dhe  përgjegjësitë e tij specifike janë që të: 

 • Përcaktoj një strategji efektive për KOSTT-in. 
 • Drejtoj zhvillimin e një plani të biznesit dhe të menaxhoj implementimin e tij.
 • Siguroj që KOSTT-i të ketë resurse adekuate në kuptim të financave, punëtorëve të aftë dhe  pajisjeve. 
 • Të vendos sisteme dhe procedura për menaxhimin efektiv të KOSTT-it.
 • Mbikëqyrë aktivitetet e drejtorëve dhe menaxherëve të cilët i raportojnë drejtpërdrejt atij.
 • Siguroj që performanca e KOSTT-it është e kënaqshme në kuptim të kushteve teknike dhe  financiare. 
 • Matë performancën e KOSTT-it kundrejt misionit dhe caqeve të tij, planit dhe buxhetit, si dhe adaptoj masa përmirësuese sipas nevojës. 
 • Siguroj gatishmërinë dhe besueshmërinë e sistemit të transmisionit në furnizimin me  energji elektrike. 
 • Lehtësoj zhvillimin dhe operimin e tregut të energjisë elektrike në Kosovë.
 • Mbaj komunikim efektiv me Qeverinë, ZRrE (Zyra e Rregullatorit të Energjisë) kompanitë  elektrike në Kosovë dhe palët tjera relevante të interesit, duke përfshirë organizatat  ndërkombëtare. 
 • Të siguroj që KOSTT-i t’i përmbahet të gjitha ligjeve dhe rregulloreve relevante.
 • Mbikëqyr punën ligjore të KOSTT-it dhe aprovon përfaqësimin e KOSTT-in në kontestet  ligjore. 
 • T’i paraqes Bordit të Drejtorëve për miratim Politikat, Rregulloret përkatëse dhe Kodin e  Etikës, mbaj ato nën rishikim dhe sipas nevojës paraqes revizione Bordit të Drejtorëve.
 • Nxjerr Procedura, Rregullore dhe urdhëresa si dhe akte të tjera të kompanisë.
 • Përfaqëson KOSTT-in në publik duke dhënë deklarata për shtyp etj. 
 • Përcaktoj çështjet organizative duke përfshirë emërimin e Zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv,  Drejtorët e Departamenteve dhe Menaxherëve të tjerë.  
 • Përgatis raporte tremujore dhe vjetore për aktivitetet afariste për rishikim nga Bordi i  Drejtorëve. 
 • Siguroj implementimin e vendimeve të Bordit të Drejtorëve. 
 • Kryej detyra tjera të cilat Bordi i Drejtorëve i konsideron të përshtatshme, të cilat janë të  nevojshme për funksionimin efektiv të KOSTT-it, dhe që janë në pajtim me ligjin dhe Librat  e Rregullave të KOSTT-it.  

Në kryerjen e detyrave të tij Kryeshefi Ekzekutiv do të bashkëpunoj ngushtë me anëtarët tjerë  të Ekipit Menaxhues. Ai do të delegoj detyra atyre anëtarëve dhe punëtorëve të KOSTT-it, si të  jetë e përshtatshme, por do të mbaj përgjegjësinë kryesore për të gjitha aspektet e  performancës së KOSTT-it. 

Kualifikimet dhe aftësitë

 • Përmbushja e kritereve për zyrtarë të kompanisë sipas Ligjit për Ndërmarrje Publike,  përkatësisht (i) t’i plotësojë kushtet e kualifikimit sipas Nenit 17.1, (ii) t’i plotësojnë  kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2, pikat (d), (f), (j), (k) dhe (l) dhe (iii) ka përvojën e  nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë;  
 • Kryeshefi Ekzekutiv të posedojë diplomë universitare, Fakulteti i inxhinierisë elektrike konsiderohet përparësi;  
 • Përvoja më së paku 7 vite pune në pozita udhëheqëse, përvoja në sektorin e energjisë  konsiderohet përparësi; 
 • Aftësi të dëshmuara menaxhuese; 
 • Njohje të thellë të industrisë së shërbimeve publike në nivel lokal dhe global ;
 • Njohje të çështjeve rregullative lidhur me sektorin e energjisë; 
 • Njohja e mirë e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, me theks në Ligjin për NP, Ligjin për  Shoqëritë Tregtare, Ligjet për Energji dhe akteve të BE për energji; 
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikuese; 
 • Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës angleze me shkrim dhe në të folur;
 • Aftësi organizative dhe koordinuese.

Aplikimi 

Për pozitën e shpallur Aplikacionet do të pranohen vetëm nga kandidatët të cilët i plotësojnë  kërkesat e parashtruara në konkurs. 

Vlerësimi formal i kandidatëve dhe intervista do të bëhet pas përfundimit të afatit për aplikim. KOSTT e mbanë të drejtën e formimit të listës së shkurtuar me aplikantët në harmoni me  politikat e aprovuara të kompanisë. 

Kandidatët të cilët ftohen për intervistim duhet t’i sjellin me vete të gjitha dokumentet të cilat i  dëshmojnë shënimet e theksuara në aplikacion. 

Nga kandidatët e selektuar për intervistim para mbajtjes së intervistimit mund të kërkohet edhe  deklarata e interesit për aplikim në pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv duke e përfshirë edhe  vizionin e menaxhimit në KOSTT. 

Lartësia e pagës do të përcaktohet në harmoni me politikat e aprovuara të KOSTT - it. 

Forma e aplikimit 

 • Aplikimi për pozitën e shpallur bëhet vetëm në formën elektronike duke e plotësuar  aplikacionin i cili mund të shkarkohet nga Web Faqja e KOSTT-it: www.kostt.com
 • Kanditatët së bashku me aplikacionin duhet të dorëzojnë dokumentet të cilat dëshmojnë  përvojën e punës, kualifikimet si edhe vërtetimin nga gjykata kompetente se të njëjtit nuk  janë nën hetime, si dhe  
 • Një deklaratë nën betim të nënshkruar nga kandidati se i plotëson kriteret e pavarësisë  sipas nenit 17.1 dhe nenit 17.2 (forma mund të shkarkohet nga ueb faqja e KOSTT:  www.kostt.com

Çdo përgënjeshtrim material – qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca – ose ndryshim material  nga informatat e dhëna në deklaratën e sipër cekur do të rezultojë në s’ kualifikimin e  menjëhershëm dhe nëse është e aplikueshme, largimin e personit. 

E-mail adresa ku duhet të aplikohet është: punesimi@kostt.com 

Afati i shpalljes është 1 (një) muaj nga dita e shpalljes datë 05.04.2022, ndërkaq dita e fundit për  aplikim është deri me datën 05.05.2022 në ora 24:00. 

Aplikacionet pas afatit të paraparë apo të pakompletuara nuk do të pranohen.

Shpalljet e ngjashme