Kryeshef/e Ekzekutiv/e

KRM Pastertia Ferizaj 150x150 1 e1611493873599
KRM Pastertia
Publikuar më
06/05/2021
Qyteti
Ferizaj
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Bordi i Drejtoreve i KRM"Pastertia"Sh.A. Ferizaj, ne mbledhjen e mbajtur me date 30.04.2021, duke u bazuar ne neni 2I paragrafi 1,2, 3 dhe 4 te Ligiit Nr. 03/L-087 per Ndermarrjet Publike, nenit 13 te Ligjit Nr. 04/L-1 1 per ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit Nr. 03/L-087 per Ndermarrjet Publike, nenit 162 paragrafi 1 nen paragrafi 1.'7 te Ligjit Nr. 06/L-016 per Shoqerite Tregtare, si dhe nenit 14 paragrafr2.9 ti) Statutit te KRM "Pastefiia" Sh.A. Ferizai merr vendim te shpall:

KONKURS

Numri i referencës së pozitis së punës: 2235 /21

Titulli i pozitës: Kryeshef Ekzekutiv ne KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.

Raportimi: Bordit te Dre.ibreve te KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.

Pozita: Kryeshefi Ekzekutiv emërohet nga Bordi i Drejtorëve të KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj me mandat tre vjeçar.

Koeficienti: Kompensimin e Kryeshefit Ekzekutiv e përcakton Bordi i Drejtoreve të KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.

Vendi i Punës: KRM “Pastërtia ‘ Sh.A. Rr. “Enver Topalli” Nr.47, Ferizaj.

Konkursi mbetet i hapur 15 dite nga dita e publikimit ne gazete duke filluar nga data 06.05.2021 deri me 20.05.2021 qe konsiderohet si dite e fundit e mbylljes se konkursit. 

link icon Shpallja e plotë.