Konsulent për Strategjinë e Qendrës për Raste Gjyqësore Strategjike