Kordinator/e i/e punëve teknike

shtime e1608736731496
Komuna Shtime
Publikuar
20/06/2022
Skadon
05/07/2022
Lokacioni
Shtime
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00009088
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 20/05/2022
Afati për aplikim: 20/06/2022 - 04/07/2022

Duke u bazuar në nenin 79, 80, 81 dhe 82 Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, duke u bazuar nenin 8 dhe nenin 10, paragrafi 2, nënparagrafi 2.1 të Ligjit Nr.03/L-212 te Punës, dhe sipas nenit 4 si dhe dispozitave të tjera Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e Marëdhënies Punës Sektorin Publik, Zyra e Personelit shpall këtë

KONKURS 

Titulli i vendit punës: Kordinator i punëve teknike
Përgatitja profesionale: Kualifikimi-Shkolla e Mesme
Drejtoria: Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Paga mujore: Koeficienti5 40 orë pune në javë
Orari i punës: Me kohë të pacaktuar
Periudha e kontratës: Gjashtë (6) muaj
Kohëzgjatja e punës provuese

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Ndihmon udhëheqësin e sektorit kordinimin e punëve sektorin e shërbimit teknik
 • Ndihmon udhëheqësin mirëmbajtjen e objektit komunës, gjeneratorëve, inventarit, rrymës, ujësjellsit etj.
 • bashkëpunim me udhëheqësin e sektorit bënë kordinimin e procesit shpërndarjes materialit për zyrë sipas nevojave drejtorive
 • Mbanë evidenca lidhur me orarin e punës vozitësve, rojtarëve, portierëve, pastruesve dhe raporton te mbikqyrësi lidhur me vijueshmërinë dhe orarin.
 • Kryen funksione logjistike si: pranimi teknik i mallrave, vendosja depo etj.
 • Punon bashkërisht me zyrtarë tjerë, bënë hartimin e planeve punës, përpilon raporte të rregullta punës.
 • Ndihmon dhe kordinon organizimin punët teknike lidhen me Arkivën.
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesës eprorit

Kushtet

 • jete shtetas i Republikës Kosovës
 • Diploma e Shkollës Mesme
 • ketë aftësi te komunikojë lirshëm me qytetarët, stafin menaxhues dhe atë vartës 

Dokumentacioni i rkuar

 • Formulari i aplikimit i plotësuar
 • Fotokopja e vërtetuar (noterizuar) e diplomës Shkollës Mesme
 • Letërnjoftimi (kopje)
 • Ekstrakti i lindjes
 • Dëshmi nuk është nën hetime (origjinal

Afati dhe mënyra e aplikimit

 • Data e njoftimit webfaqen: konkursi.rks-gov.net është prej datës 20.05.2022 deri 18.06.2022 ndërsa data e aplikimit është nga data 20.06.2022 deri me datën 04.07.2022.
 • Aplikacionet merren dhe dorëzohen me gjitha dokumentet e kërkuara tek Zyra pritëse për qytetarë objektin e komunës Shtimes.
 • Aplikacionet e pakompletuara sipas kushteve konkursit si dhe ato arrijnë pas afatit nuk do merren shqyrtim
 • Si informata sakta dhe vërteta do konsiderohen vetëm ato informata cilat janë dësmhuara me dokumente.
 • Përveq web-faqes unike procedurave konkurimit, konkursi publikohet edhe në web faqen zyrtare Komunës Shtimes

Komuna e Shtimes ofron mundësi barabarta për gjithë kandidatët e interesuar

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme

Zyrtar/e për Logjistikë   Deçan e re
25/06/2022
Zyrtar/e i/e Pasurisë   Deçan e re
25/06/2022
25/06/2022