Koordinator/e i Sistemit të Informimit Shëndetësor

64x64 prizren logo
Komuna e Prizrenit
Publikuar më
27/01/2021
Qyteti
Prizren
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 67 dhe 68, të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06/L-114 dhe kërkesës së Drejtorisë së Shëndetësisë të dt:15.12.2020, Komuna e Prizrenit, shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS

Drejtoria për Shëndetësi-QKMF

 • Titulli i pozitës së punës: Koordinator i sistemit të Informimit Shëndetësor
 • Njësia: Departamenti i shërbimeve teknike
 • Lloji i vendit të punës: me afat të pacaktuar, me orar të plotë (periudha e provës 6 muaj)
 • Koeficienti: 6.00
 • Numri i ekzekutuesve 1 (një)

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Është përgjegjës për instalimin dhe mirëmbajtjen e harduerit, softuerit, rrjetit kompjuterik
 • si dhe rrjetit të Sistemit Informativ Shëndetësor - SISH
 • Mirëmban rrjetin e Sistemit Informativ Shëndetëspr/SISH/, në të gjitha objektet shëndetësore të Institucionit,
 • Panifikon, menaxhon dhe mbikqyr punën e Shërbimit Sistemit Informativ në
 • Mbikqyr punën e punëtorëve të shërbimit të SISH-it, si dhe përcjell punën e regjistrimit të drejtë të të dhënave të shërbimeve shëndetëspre nga personeli shëndetësor dhe bashkëpunon me
 • Harton raporte mbi strukturën organizative të shërbimeve shëndetësore dhe veprimtarive të tyre si: Llojin e veprimtarive, numrin e të siguruarve dhe shfrytëzuesve, morbiditetin në mbrojtjen primare shëndetësore, veprimtaritë dhe aktivitetet e ndërrmara për mobilitetin, preventivën dhe mbrojtjën specifike të profileve të caktuara.
 • Organizon punën në interpretimin e parë të të dhënave në vendin ku janë mbledhur të dhënat.
 • Ndërrmer analiza të mëtejshme që të sigurojë qarkullimin e informacioneve në komunë tek departamenti dhe anasjelltas.
 • Përgaditë strategjinë për trajnimin e personelit për regjistrimin e të dhënave nga shërbimet shëndetësore.
 • Kryen edhe detyra profesionale sipas nevojës, nga fusha dhe veprimtaria e Departamentit të Shëndetit Publik dhe zbaton detyrat e parashtruara nga udhëheqësi, Drejtori i QKMF- së.
 • Kryen edhe punë të tjera nga sektori përkatës
 • Sinjalizon defektet në harduer, softuer dhe sistemin operativ të rrjetit
 • Ka njohuri me harduerin dhe softuerin e aplikuar në institucion.
 • Ka njohuri të sistemit operativ të rrjetit.

Kushtet:

 • Fakulteti i Teknologjisë Informative- Drejtimi Shkenca Kompjuterike
 • Përvoje pune profesionale të paktën 3 vjet.

Aftësitë e kërkuara: 

 • Aftësi për të komunikuar si verbalisht ashtu edhe me shkrim
 • Aftësi dhe shkathtësi profesionale
 • Njohje e mire e punës me kompjuter (Microsoft Word, Excel, Power Point, Acces, Internet)

Dokumentacioni i kërkuar:

 • Fotokopja e Letërnjoftimit
 • Çertifikata e lindjës
 • Dy rekomandime (nëse keni)
 • Diploma e fakultetit (kopja e vërtetuar)
 • Vërtetimi për përvojën e punës së bashku me pasqyrën nga TRUST
 • Certifikaten që nuk jeni nën hetime (dëshmi penaliteti)

Konkursi do të jetë i hapur për 15 ditë kalendarike, e drejta për aplikim fillon nga data 28.01.2021 deri më datën 11.02.2021 që konsiderohet si dita e fundit dhe mbyllja e konkursit. Aplikimet e dorëzuara pas afatit të parashikuar nuk pranohen dhe aplikimet me mangësi refuzohen. Udhëzime për aplikimin: Kërkesa (Aplikimi) për punësim gjendet në https://kk.rks-gov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/ si dhe në https://konkursi.rks- gov.net/jobs?servant=2 . Pas plotësimit sipas çdo pike të aplikimitt, bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni në mënyrë të drejtpërdrejtë tek adresa jonë: në sportelin e pranimit në objektin e administrates komunale në Komunën e Prizrenit, rr.“Remzi Ademaj” p.n. -Prizren.

VËMENDJE: Aplikimett e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar brenda afatit për dorëzimin e aplikimeve. Konkursi është I barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi ashtu siç parashikohet nga Ligjislacionin në fuqi.

Konkursi dhe rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/.

Listime të ngjashme

26/02/2021
Drejtor/e në SHFMU   Pejë e re
26/02/2021
25/02/2021
25/02/2021
Zyrtar/e i/e TI-së   Prishtinë
23/02/2021