Koordinator/e i puneve teknike në palestrën e sporteve

drenas logo e1558609641693
Komuna Drenas
Publikuar më
10/01/2022
Qyteti
Drenas
Kategoria
Sport  
Lloj listimi
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Ne pajtim të nenit 68 paragrafi 1, nenit 79, 80, 81 dhe 82 të Ligjit nr. 06-L7114 për Zyrtarët Publikë, neni 8 paragrafi 1 dhe 2 dhe neni 10, nënparagrafi 2.1, i Ligjit nr.0VL-212 të Punës, si dhe nenit 4 dhe 5 të Udhëzimit Administrativ nr.0772017 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e Marrëdhënies se Punës në Sektorin Publik, Komuna e Drenasi/Gllogocit shpall:

KONKURS

Njesia: Drejtoria per Kulture, Rini dhe Sport
Pozita: Koordinator i puneve teknike në palestrën e sporteve
Statusi i nepunesit: Admistrativ dhe Mbështetës
Numri i references: DKRS - 63428/2021
Orari i punes: I plote
Kohëzgjatja: Me afat të pacaktuar
Periudha provuese: 6 muaj

Qëllimi i vendit të punës: Përkujdesje për funksionimin e plotë të Palestres sportive

Detyrat dhë përgjigjësitë:

  • Përkujdesët për funksionimin e punëve teknike në Palestër
  • Koordinon dhe merr të gjitha masat e nevojshme për funksionimin e ndriçimit në objektin e
    palestrës
  • Koordinon punët teknike me qellim të realizimit të aktivitetve sportive në palestër
  • Kujdeset për rendin dhe rregullin në Palestrën sportive
  • Përgaditë raport për gjendjën fizike të palestrës dhe e njofton Drejtorinë e DKRS
  • Kujdeset që në rast zjarri, institucioni të jetë në gatishmëri teknike
  • Kryen dhe detyrat e tjera të caktuara nga mbikëqyrësi në përputhje me natyrën e punës dhe profesionin e tij.

Dokumentet e kërkuara: Diploma e shkollës së mesme e noterizuar, kopja e leternjoftimit, extrakti i lindjes, patent shoferi si dhe dëshmi nga gjykata se nuk jeni i denuar apo nën hetime.

Aftësitë / përvoja dhe atributet tjera që kërkohen: Shkathtësi të mira komunikimi, të jetë në
gjendje të punojë nën presion, të ketë etikë në punë, aftësi vendimmarrëse, raportuese dhe i gatshëm të marrë përgjegjesi.

Procedurat e konkurrimit:

Konkurrimi eshte i hapur gjithë kandidatët e interesuar, të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit
dhe dispozitat e kërkuara të Ligjit nr. 06-L4114 për Zyrtarët Publikë, Ligjit nr.034L-212 të Punës, si dhe dispozitat e tjera në fuqi.

Paraqitja e kërkesave:

Informata të përgjithshme: Aplikacionet merrën dhe dorëzohen me dokumente të kompletuara në Zyrën nr.10, 11,12 në Komunën e Drenasit/Gllogocit. Data e njoflimit në webfaqen: konkursi.rks.gov.net është prej dt, 10.12.2021 deri me dt: 08.01.2022, ndërsa afati i aplikimit është nga data: 10.01.2022 deri me datën, 21.01.2022.

Përveq veb faqës unike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në ueb-faqe zyrtare të Komunës.

Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohën nga Komisioni.

 

Listime të ngjashme

17/01/2022
14/01/2022
12/01/2022
11/01/2022