Koordinator/e i/e Nëndistriktit

KEDS Energy e1629815520926
KEDS Energy
Publikuar
26/05/2022
Skadon
09/06/2022
Lokacioni
Rahovec
Kategoria
Energji  
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bazuar në skemën aktuale organizative dhe nevojën për plotësimin e vendeve të lira në Divizionet e KEDS-it, Departamenti i Burimeve Njerëzore, në 2022-05-27 shpall vendë të lirë pune për këtë pozicion:

Koordinator i Nëndistriktit

Lokacioni dhe numri i pozitës: Malishevë (1), Rahovec (1), Mitrovicë Qendër (1)

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore :

 • Përgatit instruksione për ekipet e terrenit, mbikëqyr atë, bën vlerësimin e tyre dhe propozon për masa ndëshkuese apo bonuse;
 • Eviton rreziqet në punë duke zbatuar praktikat të brendshme të Sigurisë dhe Shëndetit të Punë;
 • Kryen të gjitha veprimtaritë që kanë të bëjnë me kontrollimet dhe raportimet rreth pikës matëse;
 • Përgatit delegimin dhe adresimin e raporteve nga terreni tek departamentet tjera përgjegjëse;
 • Implementon saktë dhe në kohë planin e shkyçjeve dhe ri-kyçjeve të konsumatorëve;
 • Monitoron procesin e shkyçjeve, ri-kyçjeve, leximit, ndërrimit të njehsorëve, ndërrimin e terreneve të shkyçësve në Nën-Distrikt në koordinim me eprorin;
 • Kontrollon dhe monitoron shkyçjet dhe sigurohet që aktivitetet e shkyçjeve në terren të jenë të sakta;
 • Raporton vazhdimisht për ngjarjet që hasin ekipet në terren;
 • Organizon procesin e shkyçjes dhe angazhohet në inkasim dhe në performanc të Nën-Distriktit dhe Distriktit;
 • Analizon shkyçjet dhe ri-kyçjet e konsumatorëve duke përfshirë konsumatorët komercial dhe industrial që shkyçen dhe ri-kyçen në mënyrë automatike nga distanca;
 • Kryen edhe punë tjera sipas nevojave të Departamentit.

Kërkesat dhe kualifikimet :

 • Diplomë Universitare, Fakulteti Elektroteknik (drejtimi Energjetikë), Ekonomik dhe/ose Juridik;
 • Minimum 3 vite eksperience pune në fusha të ngjashme;
 • Preferohet të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze dhe Serbokroate;
 • Shkathtësi për të punuar në ekip dhe nën presion;
 • Aftësi të larta analitike, vlerësuese dhe raportuese;
 • Aftësi të larta të menaxhimit të punëtorëve dhe delegimit të detyrave;
 • Aftësi të larta të vetiniciativës dhe kreativitetit;
 • Njohuri shumë të mira të paketës së MS Office.

Si të aplikoni ?

Ju mund të aplikoni përmes njërës nga dy mënyrat e mëposhtme :

Të plotësoni aplikimin tuaj online në butonin: Apliko Online;

Të dërgoni aplikimin tuaj përmes email adresës sonë: hr@keds-energy.com duke specifikuar në titull pozitën për të cilën aplikoni dhe duke bashkëngjitur dokumentet e mëposhtme:

 • CV-në;
 • Diplomën e kualifikimit;
 • Dëshmi nga përvoja e punës/Trusti;
 • Certifikata/Vërtetimi që nuk jeni nën hetime nga Gjykata;
 • Certifikata të trajnimeve të ndjekura;

Shënime të rëndësishme :

KEDS ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjitha gjinitë: meshkuj dhe femra dhe nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Aplikimet e dorëzuara pas afatit nuk do të pranohen dhe aplikimet me defekte do të refuzohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shpalljet e ngjashme