Kontabilist/e

64x64 prizren logo
Komuna e Prizrenit
Publikuar më
27/01/2021
Qyteti
Prizren
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 67 dhe 68, të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06/L-114 dhe kërkesës së Drejtorisë së Shëndetësisë të dt: 15.12.2020, Komuna e Prizrenit, shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS

Drejtoria për Shëndetësi-QKMF 

 • Titulli i pozitës së punës: Kontabilist/e
 • Njësia: Departamenti i administratës
 • Lloji i vendit të punës: me afat të pacaktuar, me orar të plotë (periudha e provës 6 muaj)
 • Koeficienti: 6.00
 • Numri i ekzekueste: 1 (një)

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Punon dokumentet dhe materialet financiare; bën ndarjen sipas llojit, emrit dhe kodit ekonomik, bënë kontrollimin, kontimin dhe formimin e urdhëresës për regjistrim sipas rregullave të kontabilitetit.
 • Nxjerr gjendjen bruto: për periudha njëmujore, trimujore, gjashtëmujore dhe vjetore;
 • Ndihmon në formimin e lëndëve për pagesë së bashku me likuidatorin;
 • Bën barazimin me shënimet e statistikës me evidence analitike, të paktën një herë në muaj;
 • Mban dokumentet e regjistruara, bën kontrollin, palosjen dhe vendosjen në dosjen e duhur;
 • Harton dhe dorëzon raportet e të dhënave javore dhe mujore tek shefi i kontabilitetit
 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen e dosjeve të dokumentacionit të kontabilitetit
 • Evidenton dhe harton raportin e çertifikatave të punës
 • Bën barazimin e pagesave te petikeshit sipas shpenzimeve dhe evidentimin e tyre
 • Ndihmon në përpilimin e llogarive periodike dhe përfundimtare

Kushtet:

 • Fakulteti Ekonomik - Kontabilist i Certifikuar
 • Njohja e punës me kompjuter
 • Përvojë pune profesionale 2 vjet

Shkathtësitë e kërkuara: 

 • Aftësi për të komunikuar si verbalisht ashtu edhe me shkrim,
 • Aftësi dhe shkathtësi profesionale,
 • Njohje e mirë e punës me kompjuter (Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Internet).

Dokumentacioni i kërkuar: 

 • Fotokopja e Letërnjoftimit
 • Çertifikata e lindjes
 • Dy - rekomandime ( nëse keni )
 • Diploma e fakulteti (kopja e vërtetuar)
 • Vërtetim për përvojën e punës së bashku me pasqyrën nga TRUST
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime (Dëshmi penaliteti).

Konkursi do të jetë i hapur për 15 ditë kalendarike, e drejta për aplikim fillon nga data 28.01.2021 deri më datën 11.02.2021 që konsiderohet si dita e fundit dhe mbyllja e konkursit. Aplikimet e dorëzuara pas afatit të parashikuar nuk pranohen dhe aplikimet me mangësi refuzohen. Udhëzime për aplikimin: Kërkesa (Aplikimi) për punësim gjendet në https://kk.rks-gov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/ si dhe në https://konkursi.rks-gov.net/jobs?servant=2 . Pas plotësimit sipas çdo pike të aplikimitt, bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni n ë mënyrë të drejtpërdrejtë tek adresa jonë: në sportelin e pranimit në objektin e administrates komunale në Komunën e Prizrenit, rr.“Remzi Ademaj” p.n. -Prizren.

VËMENDJE: Aplikimett e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar brenda afatit për dorëzimin e aplikimeve. Konkursi është I barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi ashtu siç parashikohet nga Ligjislac ionin në fuqi.

Konkursi dhe rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/.