Kontabilist/e i/e certifikuar

64x64 kru prishtina
KRU Prishtina SHA
Publikuar më
07/02/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

U.D. Kryeshefi Ekzekutiv i Kompanisë Rajonale te Ujësjellësit „Prishtina“ SH.A. – Prishtinë, në harmoni me nenin 16, pika 11 – 3.2 të Statutit të KUR “Prishtina” Sh.A., me datën 05.02.2021, merr vendim për shpallje publike:

SHPALLJE PUBLIKE
Për kryerjën e shërbimeve të veçanta në Kompani

  • Një (1) Kontabilist të cërtifikuar.

I përgjigjet: Menaxherit për Kontabilitet dhe Thesar, ZKF dhe KE-së.
Vendi i Punës: Prishtinë.
Paga: Në pajtim me politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi i Drejtorëve. 900.00 Euro
Kohëzgjatja e kontratës: Maksimalisht 30 ditë.
Orari i punës: I plotë.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

Përgaditjën e pasqyrave financiare për vitin 2020, rishikimin e tyre, cërtifikimin dhe nënshkrimin e tyre.

Kushtet:

Për kryerjen e këtyre punëve, përveç kushteve të përgjithshme, kandidati duhet të ketë:

Përgatitjen Superiore Profesionale – Fakulteti ekonomik; - të jetë kontabilist i cërtifikuar ; - të ketë së paku 5 vite përvojë pune në lëminë e kontabilitetit.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

  • diploma e përgatitjës profesionale;
  • çërtifikatat e kontabilistit
  • kopja e letërnjoftimit;
  • çërtifikata e lindjës;
  • vërtetimi i përvojës së punës;

Procedura për aplikim:

Aplikacioni merret në Kompani ose në web-faqën e Kompanisë, të njëjtit i bashkëngjiten fotokopjet e dokumenteve përsonale dhe dokumentacioni tjetër të kërkuar sipas Shpalljës dhe dërgohen në adresën KRU „Prishtina“ sh.a. në Prishtinë, Rr. „Hazir Shala“ nr.4 në zyrën nr. 44, më së voni deri me 19.02.2021 në ora 16.00.

Shpallja e plotë dhe Aplikacioni.