Konsulent për realizimin e vlerësimit përfundimtar