Konsulent i Strategjisë së Komunikimit të Qendrës për Raste Gjyqësore