Konsulent/e dhe mentorim për PAK

QKVP e1628493602963
Qendra Kosovare për Vetë-Përkrahje (QKVP)
Publikuar
15/03/2022
Skadon
06/04/2022
Lokacioni
Kosovë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Versioni shqip

  • Lënda: Thirrje e hapur për shërbime
  • Objektiva: Konsulent dhe mentorim për PAK

2020/419-488 - “Rritja e punësimit të personave me aftësi të kufizuara përmes zbatimit të planit lokal të veprimit për punësimin e PAK në Skenderaj dhe Vushtrri

(Aktiviteti: 1.9 – Shërbime këshillimi dhe monitorimi për nën-grante)

Pala kontraktuese: Qendra Kosovare për Vetë-Përkrahje (QKVP)

TERMAT E REFERENCËS

---

Verzija Srpski

  • Predmet: Otvoreni poziv za usluge
  • Cilj: Konsultant i mentorstvo OSI

2020/419-488: „Povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom kroz primenu lokalnog akcionog plana za zapošljavanje OSI u opštinama Srbica i Vučitrn”

(Aktivnost: 1.9 – Pod-grant za savetodavne usluge i praćenje)

Naručilac: Kosovski centar za samopomoć (KCSH)

PROJEKTNI ZADATAK

---

English version

  • Subject: Open Call for Services
  • Objective: Consultant and mentorship for PWDs

2020/419-488: “Increasing employability of people with disabilities through the implementation of the local action plan for the employment of PWD-s in Skenderaj and Vushtrri municipalities” (Activity: 1.9 – Sub-grant advisory services and monitoring)

Contracting Party: Kosovar Centre for Self-Help (KCSH)

TERMS OF REFERENCE