Konkursi për staf mbështetës (4)

64x64 50x50 republika e kosoves e1610568046502
IKSHPK
Publikuar më
18/05/2021
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

SHPALLJA E KONKURSIT
Instituti Kombetar i Shendetesise Publike

Nr | Pozita | Vendi | Plotësimri vendeve të lira | Koeficienti
1. Staf mbështetës në zyren e pranimit | D.Mikrobioiogji | 1 | 4.8
2. Kujdestar i Mostrave | Qendra e Laboratoreve Testuese | 1 | 4.8
3. Enëlarës | Qrshp Prizren | 1 | 4
4. Punëtor të Higjenës | Qrshp Gjakovë | 1 | 4

Përshkrimi i punëve dhe fushat e përgjegiësisë e Stafit Mbështetës

 • Bënë evidentimin e pacientëve në librin e pranimit (ose në bazën e të dhënave në kompjuter) në tërësi dhe në mënvrë të saktë
 • Lëshon fletëpagesat për participim, bënë shpëmdarjen e rezultateve,
 • Përgaditë raport për frekuentimin e pacientëve në pranim,
 • Detyra të tjera - ne përputhje me ligjet dhe rregulloret momentale - të cilat me arsye mund të kërkohen kohë pas kohe

Shkollimi i kërkuar: Diploma e shkollës se mesme te larte

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

 • Aftësi te mira komunikimi.
 • Njohja e gjuhëve zvrtare.
 • Gatishmëri për te vepruar ne mënyrë te pavarur dhe me pak mbikëqyrje.
 • Njohja e mire e punes me kompjuter ( microsoft word dhe Excel)

Përshkrimi i punëve dhe fushat e përgjegjësisë e Kuidestarit të Mostrave

 • Pranimi i mostrave të sjellura nga klientët (mostruesit e QLT, inspektorët shtetëror, klientet tjerë), dhe verifikimi vizual i gjendjes së tyre,
 • Konform procedurës së mostrimit dhe kodit të identifikimit të mostrave bën identifikimin (shenjimin, etiketimin), e mostrave të pranuara dhe e regjistron pranimin e tyre në protokoliin e pranimit të mostrave,
 • Mirëmban dokumentacinin përejellës të mostrave si dhe kërkesat për testim,
 • Bën bartjen e mostrave deri në iaboratorin përkatës dhe i dorëzon atë analistit,
 • Mirëmban depon e mostrave si dhe tërheqjen e tyre nga depoja pas skadimit të afatit të ruajtjes.
 • Njoflon Drejtorin e QLT/Shefin e Laboratorit përkatës lidhur me mbarëvajtjen dhe problemet e hasura gjatë pranimit të mostrave,
 • Vëzhgon dhe regjistron kushtet higjieniko-sanitare të dhëmës së pranimit të mostrave dhe depos se mostrave.

Shkoliimi i kërkuar: Diploma e shkollës se mesme te larte

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

 • Njohja e legjislacionit ekzistues dhe standardeve të mostrimit të ujit dhe ushqimit.
 • Aftësi te rnira komunikimi.
 • Njohja e gjuhëve zyrtare.
 • Gatishmeri për te vepruar ne mënyrë te pavarur dhe me pak mbikëqyrje.
 • Njohja e mire e punes me kompjuter ( microsoft vvord dhe exeel).

Përshkrimi i punëve dhe fushat e përgjegjësisë Enëlarsit

 • Nga laboratoret përkatës bëjn grumbullimin e enëve për pastrim, autoklavojnë të gjitha kulturat,
 • pastrojnë enët pas autoklavimit, bëjnë vharjen dlie klasifikimin e tyre, përgadisin ato për sterilizim, dhe sipas nevojës së percaktuar nga krj'etekniku mund te caktoliet në kn-erjen edhe të punëve tjerat konform me përgaditjen e tjere slikollore.
 • Detyra të tjera - në përputhje me ligjet dhe rregulloret momentale. - të eilat me arsye mund të kërkohen kohë pas kohe

Shkollimi i kërkuar: Diploma e shkollës se mesme te larte.

Përshkrimi i punëve dhe fushat e përgiegiësisë e nunëtorit të Higienës

 • Bën pastrimin e hapsirave brenda dhe jashtë të IKSHP
 • Bën pastrimin e zyravc dhe laboratoreve,
 • Bën pastrimin e koridoreve dhe nyjeve sanitare,
 • Bën pastrimin e dritareve. dyereve dhe shkallëve të IKSHP,
 • Bën pastrimin dhe hudhë mbeturinat në kontinjer, v Kujdeset për kopshtin dhe ujit lulet në koridore,
 • Kryen detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale të cilat mund të kërkohen në mënyrë të ai'syeshtne kohë pas kohe;

Shkollimi i kërkuar: Diploma e shkollës se mesme te larte

Aftësitë / përvoia dhe atributet e tiera që kërkohen:

 • Sinqeritet dhe besueshmëri,
 • të ketë sjellje korrekte dhe profësionale me kolegët në Departament,
 • Aftësi të mira komunikuese.

Afati i Konkursit nrei: 14.05.2Q21 deri 28.05.2021

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren ne recepcion dhe dorëzohen në zyren e personelit, Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës. Për informata të hollësishme mund të kontaktoni Zyrën e Personelit në tei: 038 / 551-431 prej orës 08:00 - 16'00< Vetëm kandidatëi e përzgjedhur në lisiën e ngushtë do të kontaktohen.

Shpallja e plotë.