Konkurs për zgjedhjen e 5 zëvendësve të Avokatit të Popullit

avokati popullit e1563959075850
Institucioni i Avokatit të Popullit
Publikuar më
29/01/2021
Qyteti
Prishtinë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në mbështetje të nenit 6 dhe 10 të Ligjit Nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit, dhe të nenit 2 paragrafi 4 dhe 5 të Rregullores Nr. 01/2015 për Mënyrën e Konkurrimit, Procedurën e Zgjedhjes dhe të Propozimit të Listës me Emrat e Kandidatëve për zëvendës të Avokatit të Popullit, Avokati i Popullit shpall:

KONKURS

Për zgjedhjen e 5 (pesë) zëvendësve të Avokatit të Popullit

Avokati i Popullit është institucion i pavarur që udhëhiqet nga parimet e paanësisë, pavarësisë, epërsisë së të drejtave të njeriut, konfiencialitetit dhe profesionalizmit.

Avokati i Popullit në pajtim me Ligjin për Avokatin e Popullit dhe Rregulloren për Mënyrën e Konkurrimit, Procedurën e Zgjedhjes dhe të Propozimit të Listës me Emrat e kandidatëve për zëvendësit e Avokatit të Popullit, shpallë këtë konkurs për pozitat e zëvendësve të Avokatit të Popullit.

Avokati i Popullit me rastin e përzgjedhjes dhe propozimit të listës me emrat e kandidatëve për zëvendës të Avokatit të Popullit në mënyrë të veçantë do të sigurohet për përfaqësimin etnik dhe gjinor, sipas përcaktimeve të nenit 10, paragrafi 5 të Ligjit për Avokatin e Popullit.

Mandati i zëvendësve të Avokatit të Popullit

Zëvendësit e Avokatit të Popullit zgjedhën për një mandat 3 (tre) vjeçar, me mundësi rizgjedhjeje.

Bazuar në nenin 6 të Ligjit për Avokatin e Popullit Nr. 05/L-019, kandidati për zëvendës të Avokatit të Popullit, duhet t’i plotësojë këto kushte:

 • të jetë shtetas i Republikës së Kosovës,
 • të ketë arsimim të lartë universitar,
 • të ketë karakter, ndershmëri dhe moral të lartë,
 • të ketë eksperiencë dhe njohuri të dalluara në fushën e të drejtave të njeriut,
 • të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për vepër penale të dënueshme me legjislacionin e Republikës së Kosovës,
 • të mos ushtrojë funksion në parti politike, deputet në legjislaturën e Kuvendit të Republikës së Kosovës që e zgjedhë atë apo anëtar i kabinetit qeveritar.

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse:

 • Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale,
 • Letra motivuese,
 • Curriculum Vitae (CV - autobiografia),
 • Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës,
 • Dëshmia për përvojën e punës,
 • Dëshmia se nuk është i dënuar për vepër penale.

Procedura e konkurrimit

Aplikacionet duhet të dorëzohen jo më vonë se data 18 shkurt 2021, në orën 16.00.

Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën:

Rruga “Migjeni” nr. 21, ish-ndërtesa e Bankës së Lubjanës, kati dytë, Zyra nr.4. 10000, Prishtinë, Kosovë. e-mail: zyraepersonelit@ombudspersonkosovo.org.

Aplikacionet mund të merren në këto vende:

Forma e shtypur: në shërbimin përkatës të administratës të Institucionit të Avokatit të Popullit, ose forma elektronike: Ueb faqja e Institucionit të Avokatit të Popullit www.oik-rks.org.

Informata të tjera plotësuese mund të merren çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrat e telefonit: + 383 (0) 38 223 782, 223 783, 223 789.

Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara.

Përdorimi i aplikacionit të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm.

Listime të ngjashme

03/03/2021
01/03/2021
01/03/2021
Drejtor/e SHFMU (2)   Kaçanik
01/03/2021